adscode

Eşitsizlikler Ortak Sınav Sonuçlarını Etkiliyor!

MEB’in 2014-15 TEOG Sınav sonuçlarına ilişkin araştırma raporu pek çok değişken üzerinden yapılan analizleri kapsıyor.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Seçmeye, elemeye, sıralamaya ve bu düzenek içinde tercihe dayalı sınavlı sistemde sonuçlara eşitsizlikler etki etmektedir. MEB’in 2014-15 TEOG Sınav sonuçlarına ilişkin araştırma raporu pek çok değişken üzerinden yapılan analizleri kapsıyor. 11 Değişken olarak ele alınan inceleme raporunda sınavlara giren öğrenciler arasından 1 milyon 94 bin öğrenci örneklem alınmış, bu öğrencilerin sosyo ekonomik çerçeve bağlamında sonuçları incelenmiştir. Bu bağlama giren değişkenler bölgeler, cinsiyet, ailelerin gelir durumu, anne babanın eğitim düzeyi ve mesleki durumu, okulların ikili ya da tekli eğitim durumları, sınıf mevcutları ve devamsızlık durumları, kardeş sayısı gibi değişkenlerden oluşmaktadır.

 

Yapılan araştırmada sınavlara giren öğrenci sayısı çoğunluğu itibarı ile İstanbul, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu bölgeler arasında Güneydoğu, Ortadoğu ile Kuzeydoğu Anadolu’nun 6 dersten ortak sınavlar puan ortalamaları diğer bölgeler ile Türkiye ortalamasının altındadır. Söz konusu bölgeler ile diğer bölgeler arasında oluşan farklılaşma anlamlı bir farkı işaret etmektedir.6 Dersten en yüksek ortak sınav puan ortalamasına sahip olan bölge Batı Marmara Bölgesidir.

 

Türkiye ortalaması Türkçede %66.19,matematikte %46,40,Fen ve Teknolojide %57.26,İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük %60.85,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi %80.82,İngilizce %47.97.Bütün derslerde yukarıda sözü edilen üç bölge bu puan ortalamalarının altında kalmıştır. Bu verilere göre Türkçede soru çözme ortalaması 13.238,matematikte 8.748,fen ve teknolojide 11.452,inkılap tarihi ve Atatürkçülük 12.170,din kültürü ve ahlak bilgisi 16.164,İngilizce 9.594’tür.Ortak sınav puan ortalamalarında okur yazar olmayan anne baba ile ilkokul mezunu anne babanın çocukları bütün derslerden daha az puan ortalaması tuttururken, ön lisans ve üstü eğitim almış anne babaların çocukları daha yüksek puan ortalaması tutturabilmektedir.

Benzer bir sonucu anne ve babaların gelir ve meslek gruplarında görmek mümkündür. Düşük gelire sahip ailelerin çocukları orta ve yüksek gelire sahip ailelerin çocuklarına göre daha az puan ortalamasına ulaşırken,az çocuklu ailelerin çocuklarının puan ortalaması daha yüksek olmaktadır.Aynı durum ikili eğitim,kalabalık sınıflar ve devamsızlık durumu için söz konusu olmaktadır.Çok çocuklu aile çocukları,,k,l, eğit,m yapan okullarda okuyan çocuklar ile çok devamsızlık yapan çocuklar diğerlerine göre daha düşük puan ortalaması tutturabilmişlerdir.Cinsiyet dağılımına göre bütün derslerde kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha önde görünmektedir.Aynı şekilde anne babanın çalışmıyor oluşu ya da düşük gelirli bir işte çalışıyor olması puan ortalamalarını olumsuz yönde etkileyen bir faktördür.

 

Değişkenlere göre sayısal ve oransal dağılımlar;

* Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %52,6’si normal,%46,7’si ikili eğitim yapan okullarda okumaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden 511.556 öğrenci ikili eğitimde okumaktadır.

*Araştırmaya dahil edilen sayının içinde 276.258 öğrenci (%25,2) mutlak yoksulluk sınırında yaşamaktadır.270.556 (%24.7) öğrencinin ekonomik gelir düzeyi iyi ve çok iyi durumdadır. Derslerde göre alınan puanlar arasındaki 20-30 puan aralığındadır. Bu puan farkı anlamlı bir puan aralığına karşılık gelmektedir.

*Araştırmaya alınan öğrencilerin %4,5’i (49.331) 30 gün üzerinde,%8,5’i(93.523) 20-30 gün,%24,5’i(272.776) 11-20 gün devamsızlığa sahiptir. Aradaki anlamlı fark 15-20 puan aralığındadır. Bu rakamlara çeşitli nedenler ile yapılan tatiller dahil değildir.

*Sınavlarda inceleme kapsamına alınan öğrencilerin %11,4’ü(124.884) 1,%62,8’i(687.777) 1-2,%25,8’i(281.763) kardeş olduğunu belirtmektedir. Tek ve İki kardeş olan çocuklar 3 ve üzerinde kardeş olan çocuklara göre daha yüksek puan ortalamasına ulaşmaktadır. Aradaki anlamlı puan farkı 15-20 puan aralığındadır.

*Sınıf mevcutları 1-20 Aralığında olanların sayısı 159.124 oranı %14,6,sınıf mevcutları 30 ve üzerinde olanları sayısı416.271 oranı %49,7’dir.Anlamlı puan fark Aralığı 13-16 puandır.

*Anne babaların %4.60’ı(100.637) okuryazar değildir. İlkokul mezunu olan anne ve babaların sayısı 971.782 oranı %44.45’tir.Ön lisans zeri bir eğitime sahip olan anne ve babaları oranı %5.25 sayısı ise 173.994’tür. Puan Aralığı 25-42 puan aralığındadır.

*Annelerin %66,8’i babaların %4’ü çalışmamaktadır. Çalışmayan anne babaların sayısı 774.418’dir.Burada bir işi olan anne babalar ile yüksel gelirli işi olan anne babaların çocukları anne babası çalışmayan çocuklara göre daha yükse puan ortalamasına sahiptir. Puan Farkı Aralığı 16-35 puandır.

Bütün derslerde ve değişkenlerde puan farkı aralığı en az olan ders din kültürü ve ahlak bilgisi puan farkı aralığı en yüksek olan ders matematik ve İngilizcedir.

 

Sonuç olarak,3.Yılı tamamlanan TEOG Sınavlarına yönelik Bakanlığın yaptığı” ortak sınav puan ortalama” araştırması eğitimde ki eşitsizliklerin giderek derinleşmekte olduğunu göstermektedir. Yoksullar ve varsıllar arasındaki eğitin eşitsizliği makası giderek açılmaktadır. Bir bakıma yoksulluk eğitimsizliği, eğitimsizlikte yoksulluğu beslemektedir. Başka pek çok değişken ile birlikte ele alındığında örneğin, teknoloji kullanımı, anadilinde eğitim yasakları ve zorunlu din dersi gibi çocuklar arasında ciddi manada ayrışımların eğitimin genel ve kalıcı olgusu haline geldiğini söyleyebiliriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)