adscode

Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği Neden Kaldırıldı?

6 Kasım 2008 Tarih ve 27045 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşağıda maddeleri yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği, 10 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir yönetmelik ile yürürlükt

alaaddindincer@egitimajansi.com
Kamuoyunda sanat eğitimi veren kurumlar kapatılıyor algısı oluşmasına yol açan yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasının gerekçeleri ile ilgili henüz Bakanlıktan yeterli bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılmamış olması yapılan eleştirilere, uygulamanın sorgulanmasına ve oluşan kaygılara haklılık kazandırmaktadır. O nedenle Bakanlığın zaman kaybetmeden bir açıklama yapmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Türkiye, sanat eğitimine ilişkin yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle sanat sicili pek parlak olmayan bir ülke konumundadır. Bozuk olan bu sicili düzeltme yolunda atılan bazı adımlar bu alanda gelişmenin ve atılım hamlesinin yapıldığını söylemek olanaklı değildir. 5 yıl önce MEB İstatistiklerinde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sayısı 91, öğrenci sayısı 20 bin 840,öğretmen sayısı 1978 olarak görünmektedir. 2016-17 İstatistiklerinde sayısal dağılım; Güzel Sanatlar Lisesi 74,öğrenci sayısı 13 bin 835,öğretmen sayısı 937’dir. Spor liselerinde okuyan öğrenci sayısı 12 bin 815,öğretmen sayısı 656 okul sayısı ise 65’dir.Ayrıca Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi adı altında 12 lisede 540 öğrenci 118 öğretmen bilgisi yer almaktadır. 5 yılda güzel sanatlar ve spor liselerinde okuyan öğrenci sayısındaki artış oranı yüzde 28 olmuştur. Türkiye genelinde kamu ve özel üniversitelerin bünyesinde konservatuvar ve güzel sanatlar fakülteleri bulunmaktadır. Bunların sayısal dağılımı; 31 konservatuvar,23’ü özel 51’i kamu üniversitelerinde olmak üzere toplam 74 güzel sanatlar fakültesi bulunduğu bilgisi YÖK verilerinde yer almaktadır.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumlarının  kuruluş ve işleyişi ile alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde  açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumları  ile alınacak diğer tedbirleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
             b) Konservatuvar: Üniversitelerde müzik ve sahne sanatları alanlarında sanatçı yetiştiren ve hazırlayıcı birimleri arasında ilköğretim  ve ortaöğretim kurumları da bulunan yükseköğretim kurumunu,
             c) Okul/Kurum: Güzel sanatlar alanlarında eğitim vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde  açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okul/kurumları ifade eder.
 İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Okulların Amacı
             Kuruluş
             MADDE 5 – (1) Güzel sanatlar alanlarında;
             a) Bakanlıkça ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okul/kurumlar  açılabilir.
             b) Üniversitelerce Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Bakanlığın izniyle konservatuvarlara bağlı hazırlayıcı birimler olarak müzik ve sahne sanatları alanlarında ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde  okul/kurumlar  açılabilir.
             c)Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, uygulanacak programlar, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile istihdam edilecek personel ve benzeri hususlar okul/kurumların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan özel yönetmelikleriyle düzenlenir.
             Okul/kurumların amacı
             MADDE 6 – (1) Okul/kurumların amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukların;
             a) Küçük yaşlardan itibaren eğitilerek yetiştirilmelerini,
             b) Özel yetenek gerektiren programlara hazırlanmalarını,
             c) Araştırmacılığa yönelerek üretken ve profesyonel sanatçı adayları olarak yetiştirilmelerini,
             ç) Millî ve milletlerarası sanat eserlerini tanıma ve yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt-Kabul, Nakil, Geçiş, Öğretim Programları ve  Başarının Değerlendirilmesi
             Kayıt-kabul-nakil
             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki okul/kurumların kontenjan, başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul ve öğrenci nakil işlemlerinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
             Öğretim programları ve başarının değerlendirilmesi
             MADDE 8 – (1) Okul/kurumlarda genel kültür derslerinde ilköğretim ve genel ortaöğretim kurumlarındaki öğretim programları esas alınarak Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları; alan/bölüm/dal derslerinin öğretim programlarının hazırlanmasında okul/kurumların yönetmeliklerine uyulur.
             (2) Genel kültür derslerinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Alan/bölüm/dal derslerinde ise okul/kurumların yönetmeliklerine uyulur.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Görevlendirme, İş Birliği ve Denetim
             Atama ve görevlendirme
             MADDE 9 – (1) Okul/kurumlarda;
             a)  Atama veya görevlendirilmesi yapılacak öğretmenlerde, öğretmenliğe atanacakların mevzuatında belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
             b) Alan/bölüm/dal derslerinin eğitim-öğretimi için (a) bendindeki  şartlar aranmadan okul/kurumların niteliğine uygun personel atanabilir veya görevlendirilebilir.
             c) Konservatuvarlarca talep edilmesi hâlinde genel kültür derslerini okutmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre valiliklerce öğretmen görevlendirilebilir.
             (2) (b) bendine göre atanma veya görevlendirilmesi yapılacak eğitim personelinin nitelikleri ile  atama ve görevlendirilmeleriyle ilgili hususlar, okul/kurumların özel yönetmeliklerinde belirtilir.
             İş birliği
             MADDE 10 – (1) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, program, nakil ve geçişler, merkezi sistem sınavları, öğretim programları ile özel yönetmeliklerinin Talim ve Terbiye Kuruluna sunulması, uygulanması ve öğretmen görevlendirilmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapılır.
             (2) Bakanlığa bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren öğrenciler, velilerinin de muvafakatı alınarak öğrenim gördükleri okullarındaki eğitim-öğretim zamanları  dışında konservatuvarların mevzuatına uygun olarak bu kurumlarda sanat eğitimi alabilirler. Bu eğitimle ilgili olarak konservatuvar yönetimi ile millî eğitim müdürlüğü arasında iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
             Denetim
             MADDE 11 – (1) Konservatuvarlardaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının genel denetimi ile genel kültür derslerinin denetimi, rektörlüklerle iş birliği yapılarak Bakanlığın ilgili denetim birimlerince yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
             Mevcut okulların statüleri
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce üniversitelerin bünyesinde müzik ve sahne sanatları alanında açılmış olan okulların statüleri korunur. Ancak, bu okulların açılma işlemleri dışında bu Yönetmelik hükümlerince özel yönetmelikleri, öğretim programları ve ders çizelgeleri ile ilgili eksiklikleri 1yıl içinde tamamlanır.
 ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
             Yürürlük
             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 13 –  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Sonuç olarak, yukarıda yer alan ve 10 Mayıs 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılan yönetmelik özel yetenekli çocukların konservatuvarların bünyesinde açılan ilkokul, ortaokul ve lise gibi kurumlara nasıl alınacağını ve bu kurumların işleyişini düzenlemekteydi. Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması bu alanda bir boşluğun oluşmasına neden olacaktır. Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılma nedeni ve bunun hangi ihtiyaçtan kaynaklandığının kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Aksi taktirde kamuoyunda oluşan eleştirilerin ve yargıların haklı çıkmış olması kaçınılmazdır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)