adscode

MEB’in Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporu

Temel liseler adı altında oluşan özel kurs merkezlerinin liselerden en başarılı çocukları soğutmaya başlaması üzerinde önemle durulması gereken bir konu.

alaaddindincer@egitimajansi.com
5 Temel başlıkta altında hazırlanmış 55 sorunun 8 okul türünden 7 bölgede görev yapan 941 örnekleme uygulanmasının ardından ulaşılan bulguların analizi ortaöğretimdeki öğrenme-öğretme süreçlerini değerlendirmek için önemli sonuçlar ortaya çıkmasını sağlamıştır. Rapor bugün MEB’in internet ortamında yayımlanmıştır.

Rapordan Alıntılar,

-Teknik liselerde öğretmenlerin %80’devamsızlığın önemli bir sorun oluşturduğunu söylemektedir.

-Öğretmenlerin %78’i öğrencilerin okulda mutsuz olduğunu düşündükleri için devamsızlık yaptıklarını söylemektedir. Okullar arsında bu madde de en yüksek oran %55 ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde. Bölgesel bazda Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi daha mutsuz.

-Öğretmenlerin %44’ü devamsızlığın akademik başarısızlığı etkilediğini düşünüyor. Böyle düşünen öğretmenlerin oranı meslek ve imam hatiplerde daha yüksek.

-Öğretmenlere göre 12.Sınıflar için YGS’den sonra okul fiilen sona eriyor.

-Öğretmenlerin %77’si okul ortamının akademik başarıyı etkilediğini düşünüyor.

-öğretmenlerin %50’si ortak sınavların akademik başarıyı yükseltmediğini düşünüyor.%93’ü sınıf mevcutlarının akademik başarıyı etkilediğini düşünüyor.

-En başarılı öğrenciler temel liselere nakil oldu diyen öğretmenlerin oranı %37

-Bu durumun okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini düşünenlerin oranı %51

-Öğretmenlerin %88’i öğrencilerin temel liselere daha yüksek not almak için geçtiğini/gittiğini değerlendiriyor.

- Temel liselere giden/geçiş yapan öğrencilerin sosyo ekonomik durumları daha iyi diyen öğretmenlerin oranı %74

-Öğretmenlerin %47’si öğrencilerin teknolojik araçları amacına uygun kullanmadığını değerlendiriyor.

-Öğretmenlerin %51’i öğrencilerin sosyal medyayı ve bilişim araçlarını zararlı ve şiddet içerikli amaçlar için kullandığını söylüyor.

-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %43’ü öğrencilerin bu araçları genel ahlak kurallarına uymayan amaçlar için kullandığını düşünüyor.

Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı yukarıda belirlenen soru ölçeklerine göre amaçları dışında kullanan okullar sıralamasında Meslek, Spor ve Anadolu İmam Hatip liseleri ilk üç sırayı oluşturuyor.

-Öğretmenlerin %52’si cep telefonu ile kaydedilen ses ve görüntülerin sosyal medyada başkaları ile paylaşıldığını düşünüyor. Bu konuda da ilk üç sıra Mesleki, Spor ve Anadolu İmam Hatip liselerinin.

-Cep telefonu kullanımının öğrenme-öğretme süreçlerini olumsuz yöne etkilediğini düşünenlerin oranı%69.Sırlama üçlüsü Spor. Meslek ve Anadolu İmam Hatip olarak oluşuyor.

Öğretmenlerin büyük bir bölümü disiplin sorunlarının öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerden ve çevresel sorunlardan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Sonuç ve yorum

Öncelikle böyle bir araştırmanın yapılması ortaöğretim öğrenme ve öğretme süreçlerinin işleyişi ve düzenlenmesi bakımından olumlu olduğunu ifade etmeliyim. Ancak sonuçlar bazı okul türlerinde sürmekte olan öğretim süreçlerine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Özellikle öğrencilerin bulundukları okullardan ve okul ortamlarından mutlu olmadığını düşündüğünü ifade eden öğretmenlerin bulunduğu okullara dikkat çekmek isterim. Bu okulların zamanın ruhuna uygun öncelik verilen okullar olması altı çizilmesi gereken önemli bir husus. Temel liseler adı altında oluşan özel kurs merkezlerinin liselerden en başarılı çocukları soğutmaya başlaması üzerinde önemle durulması gereken bir konu.

Teknolojinin üç okul türünde amacı dışında kullanılıyor olması da başka bir dikkat edilmesi gereken sonuç. Bütün bu değerlendirmelerin ötesinde çıkan sonuçların önemli bir yol haritası oluşturacağına dair umudumuzu korumak istiyoruz. Hiç bir okul türüne ya da bireye ayrıcalık ve avantaj sağlamadan kaynakların eşit dağılımı ve paylaşımı sorunların azalmasına katkı sağlayacaktır. Nicelik kadar niteliği, bilimselliği, demokratikliği ve kamusallığı ihmale uğratmadan. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)