adscode
adscode
adscode
adscode

Yükseköğretim alanında yaşanan program karmaşasına ve meslek yüksekokullarında bu yıl oluşan kontenjan açıklarına yönelik iki kurul

alaaddindincer@egitimajansi.com
MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNASYON
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1)
Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna başkanlık eden Yükseköğretim Kurulu Başkanını,
b) Koordinasyon Kurulu: Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunu,
c) Üye: Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu üyesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Koordinasyon Kurulunun oluşumu
MADDE 4 – (1)
Koordinasyon Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, meslek yüksekokul müdürleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam beş üyeden oluşur. Bakanlıkları temsil edecek üyelerin en az genel müdür seviyesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsil edecek üyenin en az başkan yardımcılığı seviyesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil edecek üyenin ise en az Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde olması gerekir.
Koordinasyon Kurulu üyelerinin görev süreleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 5 – (1)
Koordinasyon Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin görevlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulunun yazılı talebi üzerine kurum ve kuruluşlarınca yapılır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Üyelerin görev yaptıkları kurum ve kuruluştan ayrılmaları durumunda Koordinasyon Kurulundaki üyelikleri de sona erer.
(3) Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.
Koordinasyon Kurulunun görevleri
MADDE 6 – (1)
Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartları belirlemek ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
b) Mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışma yapmak ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
c) Mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin hususlarda Yükseköğretim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak.
(2) Koordinasyon Kurulu, gerekli gördüğü konularda çalışma grupları kurabilir, uzman görüşleri alabilir.
Koordinasyon Kurulu toplantıları
MADDE 7 – (1)
Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen gündem, toplantı yeri ve zamanı, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.
(2) Koordinasyon Kurulu, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte Koordinasyon Kurulu yeniden toplantıya çağırılır. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Koordinasyon Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
(3) Koordinasyon Kurul Başkanı, toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar ve oylar. Alınan kararlar toplantı tutanağında belirtilir.
(4) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.
(5) Koordinasyon Kurul Başkanı, gerekli hallerde Koordinasyon Kurulu toplantılarına bildiri sunmak ve görüşmelere katılmak üzere uzman kişileri davet edebilir. Ancak bu kişiler oylamalara katılamaz.
(6) Başkanın Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmadığı durumlarda görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili toplantılara başkanlık eder.
Giderler
MADDE 8 – (1) Koordinasyon Kurulu üyelerinin ve Koordinasyon Kurulu toplantılarına çağrılan uzmanların harcırah ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
 
YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI DANIŞMA
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanlarının planlanmasına yönelik süreçlerde görüş ve öneride bulunmak üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1)
Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 36 ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna başkanlık eden Yükseköğretim Kurulu Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunu,
c) Üye: Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu üyesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 4 – (1)
Danışma Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam yedi üyeden oluşur. Bakanlıkları temsil edecek üyelerin en az genel müdür seviyesinde, Sosyal Güvenlik Kurumunu temsil edecek üyenin en az başkan yardımcılığı seviyesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil edecek üyenin ise en az genel sekreter yardımcılığı düzeyinde olması gerekir.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri ve atanmaları
MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin görevlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulunun yazılı talebi üzerine kurum ve kuruluşlarınca yapılır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Üyelerin görev yaptıkları kurum ve kuruluştan ayrılmaları durumunda Danışma Kurulundaki üyelikleri de sona erer.
(3) Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 6 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak.
b) Yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulların belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak.
c) Eğitim programları kontenjanlarının planlanması kapsamında yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaç analizlerini yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak.
(2) Danışma Kurulu, gerekli gördüğü konularda çalışma grupları kurabilir, uzman görüşleri alabilir.
Danışma Kurulu toplantıları
MADDE 7 – (1)
Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen gündem, toplantı yeri ve zamanı, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.
(2) Danışma Kurulu, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte Danışma Kurulu yeniden toplantıya çağırılır. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
(3) Danışma Kurulu Başkanı toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar ve oylar. Alınan kararlar toplantı tutanağında belirtilir.
(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.
(5) Danışma Kurulu Başkanı, gerekli hallerde Danışma Kurulu toplantılarına, bildiri sunmak ve görüşmelere katılmak üzere uzman kişileri davet edebilir. Ancak bu kişiler oylamalara katılamaz.
(6) Başkanın Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmadığı durumlarda görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili toplantılara başkanlık eder.
Giderler
MADDE 8 – (1)
Danışma Kurulu üyelerinin ve Danışma Kurulu toplantılarına çağrılan uzmanların harcırah ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yorum, her iki kurulunda yükseköğretim alanında yaşanan program karmaşasını, boşluğu ve meslek yüksekokullarında bu yıl oluşan kontenjan açıklarının yarattığı olumsuz tabloyu gidermeye yönelik olduğu söylenebilir. Gecikmeli de olsa düzenlemelerin yayımlanmış olması bu alanda bir boşluğu doldurması bakımından anlamlıdır. Bu yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren açılacak ön lisans ve lisans programlarında daha özenli, kontrollü ve dikkatli davranılacağı ön görüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır. Elbette ki bu işlemler yapılırken üniversitelerin özerkliği ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Halen üniversiteler bünyesinde var olan 500’e yakın yeterli öğretim üyesi olmadığı için açılamayan öğrencisiz programların bu yönetmelikle birlikte yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağını beklemek olanaklıdır. Yönetmelikler oluşturulurken belirlenen kurullar arasına ilgili programlarda görev yapan akademik ve idari personeli temsilen sendikaların dahil edilmemiş olması büyük bir eksiklik olarak görülmelidir. Eğer bu oluşumlar üniversitelerin “ekonomik ve sosyal konseyleri” olarak görülüyorsa bu oluşumlarda çalışanların temsilcilerinin mutlaka bulunması gerekirdi. Böyle görülmemiş olsa bile sendikaların çalışanlar adına temsil edilmesi kurulması amaçlanan oluşumlara demokratik bir görünüm kazandırmış olacaktı. Görüş almak ve çalışma grupları kurmak gerekli görülen hallere bırakılmıştır. Oluşumların (kurulların) üst düzey “en az genel müdür” bürokratlardan oluşturulması/örgütlendirilmesi ileride “bürokratik kararlar komitesine” dönüşme riski taşıyan bir işleve bürünmesine izin verilmemelidir.

Düzenlemelerde yer alan diğer hususlar daha çok işleyişi düzenleyen teknik muhtevası olan madde hükümleri olması nedeniyle uygulama süreçlerinde yaşanacak olası eksiklikleri görüldükçe düzeltilecekleri için yorum yapmayı gerektirecek hususlar olarak görülmemiştir. 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)