adscode

ÖĞRETMENLERE VAATLER VE BEKLENTİLER…

Her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerle ile ilgili vaatler havada uçuşmaya başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları konusu tekrar gündeme geldi.

ikegitmeni@hotmail.com
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanması gerektiğini daha önceki yazılarımda ifade etmiştim. Öğretmenlik kariyer basamaklarıyla ilgili düzenleme ise aslında yasallaşmış ancak, bir türlü istenilen şekilde uygulanamamıştır.

Birçok meslek grubunun özlük haklarının, görev ve sorumluluklarının net olarak belirlendiği özel kanunu bulunmaktadır. Her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ve seçim dönemlerinde çeşitli vaatlerde bulunulan öğretmenlik mesleğinin ise özlük haklarının, görev ve sorumluluklarının net belirlendiği bir kanunu bulunmamaktadır.

Öğretmenlik mesleği, insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. Tarih öncesi dönemlerde yaşayan kabilelerde sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın sonraki kuşaklara aktarımı bir iş olarak yapılmıştır. Öğretmenlik mesleği gerçek anlamda Fransız Devrimi’nden sonra profesyonel bir meslek haline gelmiştir. Ülkemizde Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti zamanlarından 1848 yılına kadar öğretmenlerin görevi medreselerden yetişen, özel öğretmenlik mesleğine sahip olmayan kişiler tarafından yerine getiriliyordu. Ülkemizde ilk defa öğretmen okulu, 1848 yılında İstanbul’da açılmıştır. Cumhuriyet yönetiminin ilk yıllarında öğretmenliği bir meslek haline getirmek için yasal bir çaba harcanmış, 13 Mart 1924 tarihli Orta Tedrisat Kanununun 1. maddesine göre, muallimlik devleti umumi hizmetlerinden talim ve terbiye vazifesini üzerine alan, müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslek olarak kabul edilmiştir.

Bir ülkenin gelişmesinin temelini eğitim oluşturmaktadır. Eğitim sorununu çözen ülkeleri birçok açıdan, dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak görmek mümkündür. Eğitim sistemini etkileyen birçok unsur arasında en önemli unsur, öğretmendir. Günümüz bilgi teknolojisi çağında, bilgi gücünü elinde bulunduran ve dünyaya pazarlayan ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde,  güçlü eğitim sistemlerinin arka planında, güçlü öğretmenlik rollerinin olduğu görülmektedir. Unutulmamalıdır ki; bilim adamlarını, hekimleri, siyasetçileri, mimarları, memurları, işçileri yetiştiren, geleceğe hazırlayanlar öğretmenlerdir. Ülkelerin gelecekleri olan genç kuşaklar,  öğretmenlerin ellerinde şekillenir. Bu nedenle; öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır. Öğretmenler; ne kadar iyi yetiştirilirse, çalışma koşulları ne kadar iyi hale getirilirse, eğitimin kalitesi de o kadar artacaktır.

Bilgi gücünü elinde bulunduran ülkelerin küresel yarışta övünerek sundukları yapay zekânın eğitimdeki rolünün konuşulduğu günümüzde nedense; eğitim sisteminin en temel rolünü oluşturan öğretmenlik mesleği ve öğretmen rollerine hiç değinilmemektedir. Ancak, bilinen bir gerçek var ki; bilgi teknolojilerini üreten eğitim sistemlerinin arka planında güçlü eğitim sistemleri ve bu sistemlerin omurgasını oluşturan öğretmenlik mesleği vardır. Covid-19 ile mücadele ettiğimiz günümüzde, teknolojinin gücü karşısında öğretmenlik mesleği rollerinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Dünyanın en gelişmiş iletişim teknolojisinin bile öğretmen rolleri ve öğretmen dokunuşları karşısında yeterince başarılı olamadığı, pandemi koşullarında bir kez daha kanıtlanmış oldu.

 

Ülkelerin gelişmesinin temelini eğitim sistemi ve onun omurgasını da öğretmenler oluşturduğuna göre, öğretmenlerin sorunlarına duyarsız kalınmamalıdır. Öğretmenlere her dönemde farklı farklı vaatlerde bulunulmuştur. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, tarihsel süreç içerisinde öğretmenlik mesleği hak edilen değerinden uzaklaşmaktadır. Öğretmenler, öğretmenlik meslek kanunu, 3600 ek gösterge gibi ekonomik iyileştirme getiren bir takım düzenlemeler beklemektedirler. Sayısı bir milyonu aşan öğretmenlerin ücretlerinde yapılacak düzenlemenin bütçeye büyük yük getirileceği ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, ülkemizde öğretmenlerin en önemli sorunları ekonomik temellere dayanmaktadır. Bir ülkenin kalkınmışlığının temelini eğitim ve eğitimin de omurgasını öğretmenler oluşturacaksa; en yüksek maaşı öğretmenlerin alması gerekmez mi?.. Öğretmenlerin özlük haklarındaki iyileştirmelerin eğitime ve üretime, katma değer olarak dönüleceği hiç mi düşünülmez?..

 

Öğretmenlik mesleğindeki kariyer basamaklarıyla ilgili düzenlemenin öğretmenlik mesleğinin niteliğine katkı sağlanacağı düşünülüyor. Öğretmenler, bu tür kariyer basamakları sisteminin öğretmenlik mesleğine katkı sağlamak yerine ayrıştırmaya yol açacaklarını düşünmektedirler. Birçok eğitim sendikası; “Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik gibi güvenlik ve askeri sistemlerde kullanılan rütbe tarzı yapılanma yerine, mevcut uzman öğretmenler dâhil öğretmenlikte 7 yılını dolduran tüm öğretmenlere uzman öğretmenlik, 15 yılını dolduran tüm öğretmenlere başöğretmenlik ek tazminatının ödenmesini” önermektedirler.

Eğitim sistemi içerisinde ücretli öğretmen ve kadrolu öğretmen sorunu, atanamayan öğretmen sorunu ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin düşük ücret dramlarını da ayrı sorun olarak görmek mümkündür. Öğretmenlik mesleğinde kariyer ve liyakat sisteminin geliştirilmesi için meslek içi eğitimler özendirilmelidir. Öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilmesi için farklı özendiriciler geliştirilmelidir. Meslek içi kursların niteliği geliştirilmeli, kurslarda başarı sağlayan, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ve diğer ücretlerine, ek ödemeler yapılmalıdır.

Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili çalışmalar öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda şekillenmelidir. Eğitim sendikaları, öğretmenlerin özlük hakları konusunda, siyaset üstü bir perspektifle, ortak bir paydada bir araya gelmelidirler. Öğretmenlik mesleği; üniversitelerle iş birliği içinde, kariyer ve liyakat çerçevesinde, bilim ve aklın gereklerine uygun olarak yeniden yapılanmalıdır.

Ülkemizin kalkınmasının temelini güçlü eğitim sistemi oluşturacaktır. Güçlü eğitim sistemimizin omurgasını da hak edilen değere kavuşmuş, mutlu öğretmenler meydana getirecektir. Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)