adscode

Çocuk kulüpleri yönergesinde değişiklik yapıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ;

Çocuk kulüpleri yönergesinde değişiklik yapıldı
MEB

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1 -26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönerge; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 26/7/2014 tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 -Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Koordinatör öğretmen: Alan dışından görev yapacak olan usta öğreticilere etkinlikler sırasında rehberlik ve gözetim yapan alan mezunu öğretmeni veya uygulama sınıfı atölye şefini,

e) Kulüp etkinlik saati: Okul öncesi eğitim kurumlarında kesintisiz 50 dakika, ilköğretim kurumlarında ise 40 dakikalık etkinlik süresini,"

MADDE 3 - Aynı Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Kulüp etkinlik saati günlük 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30'da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.

d) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen tatillerde çocuk kulübü faaliyetleri yapılmaz. Ancak ilköğretim kurumlarında hafta sonlarında da kulüp etkinlik faaliyetleri yapılabilir."

MADDE 4 - Aynı Yönergenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir."

MADDE 5 - Aynı Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması;

a) Okula kayıtlı çocuklar,

b) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar,

c) Herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar

olarak belirlenir."

MADDE 6 - Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen ile çocuklarını kulübe kaydettiren velilerin kendi aralarında seçecekleri iki veli temsilcisinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir."

"e) Okul-aile birliği hesabı altında çocuk kulübü adına bir alt hesap açılmasını sağlar."

MADDE 7 - Aynı Yönergenin 12 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

"Kulüp koordinatör öğretmeni, öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesi ve görevleri"

"(6) Kulüpte sözleşmeli olarak çalıştırılacak her kademedeki personel ile çalıştırılacağı saatler belirtilerek kısmi zamanlı sözleşme imzalanır. Bu hizmetler hizmet alım yöntemi ile de yapılabilir."

"(7) Ders yılı ile sınırlı olmak kaydıyla açılan çocuk kulüplerinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilir."

MADDE 8 - Aynı Yönergenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir. Belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla her dönem için ortalama aylık ücret belirlenebilir. Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarak okul-aile birliği hesabı altında açılan çocuk kulübü alt hesabına yatırarak dekontunu kulüp yönetimine teslim eder."

MADDE 9 - Aynı Yönergenin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır."

"(2) Çocuk kulübü gelir ve giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur."

"(3) Personel ödemeleri bordro düzenlenerek yapılır ve tüm harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır halde bulundurulur."

MADDE 10 - Aynı Yönergenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, aynı maddenin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kulüp gelirlerinin;

a) % 33'ü temel giderlere,

b) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere;

1) % 2'si okulun bağlı bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne,

2) % 2'si okulun bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne,

3) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde ise il ve ilçe payının tamamı il milli eğitim müdürlüğüne,

e) % 4'ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele ayrılır. Yaz aylarında gün boyunca çalıştırılacak temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele asgari ücretten az olmamak üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerdeki fark temel giderler kaleminden karşılanır.

g) İl ve ilçe payları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği hesaba yatırılır."

"(6) Kulüp dönemi sonlarında kulüp hesabında para kalması durumunda, bu para okul-aile birliği ana hesabına aktarılır."

MADDE 11 - Aynı Yönergenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Çocuk kulüplerinde;

a) Noter tasdikli Karar Defteri,

b) Kulüp Kayıt Defteri,

c) Kulüp Yoklama Defteri,

ç) Kulüp Ders Defteri,

d) Kulüp ücretleri ile ilgili banka dekontları ve Harcama Belgeleri Dosyası,

e) Kulüp eğitim etkinlikleri program ve planlar dosyası

tutulur."

"(2) Bu defter ve dosyalardan uygun olanlar elektronik ortamda da tutulabilir."

MADDE 12 - Aynı Yönergenin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "ilkokullara" ibaresi "ilköğretim kurumlarına", 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "ilkokullar" ibaresi "ilköğretim kurumları", 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 5 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "ilkokullarda" ibareleri "ilköğretim kurumlarında", 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "ilkokulların" ibaresi "ilköğretim kurumlarının" şeklinde; aynı Yönergenin ekinde yer alan Çocuk Kulübü Onay Örneği (EK-1) ile Çocuk Kulüpleri Örnek Bütçe Tablosu (EK-3) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönergenin okul-aile birliği ile ilgili hükümleri 20/6/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)