adscode

Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek
Türkiyeden Haberler
Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi ve bugünkü durumunun analiz edildiği stratejide, temel politika eksenleri, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olarak tespit edildi.
 
Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak, büyüme potansiyeli veya büyümenin istihdam esnekliği yüksek olan ve 2023 hedefleri kapsamında önemini artıracak bilişim, finans, inşaat, sağlık ve turizm sektörleri ile istihdam kapasitesi yoğun, emek yoğun tarım, tekstil ve hazır giyime yönelik sektörel istihdam stratejileri düzenlendi.

İş gücü piyasasının durumunu ortaya koyan sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe Rusya ile yaşanan kriz, tarım alanında olumsuz hava koşulları ve 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklanan olumsuzluklar, 2016-2017 yılları için makro ekonomik hedeflere ulaşılmasında negatif etki yarattı.
 
Mevcut durum analizinin tablolarla yapıldığı stratejinin, temel hedefleri ve ilkeleri de belirlendi. Buna göre, işsizlik oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 5 düzeylerine indirilecek. İstihdam oranı 2023 itibarıyla yüzde 55'e yükseltilecek, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam ise 2023 yılında yüzde 15'in altına düşürülecek.
 
"İŞ GÜCÜ PİYASASI BİLGİ-İZLEME SİSTEMİ TASARLANACAK"
 
Stratejide, temel politika eksenlerinden sayılan eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesiyle ilgili durum analizinin yapıldığı temel amaç ve hedefler de sıralandı. Buna göre, eğitim ve öğretimin iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinin geliştirilmesi ve hayat boyu öğrenme temelinde herkes için erişilebilir hale getirilerek, iş gücünün istihdam edilebilirliği artırılacak.
 
Bu çerçevede öğrencilere ve velilere yönelik yürütülen meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacak, 2023 yılına kadar iş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar ve yeterlilikler hazırlanacak, eğitime erişim ve devamının önündeki engeller kaldırılacak, 2018 yılı itibarıyla mesleki ve teknik eğitim müfredatında uygulamanın payı artırılacak, aktif iş gücü programlarının ulusal ve yerel düzeyde izlenmesini sağlayacak sistemler geliştirilecek ve çatı bir iş gücü piyasası bilgi-izleme sistemi tasarlanacak, düzenli olarak mezunlara ilişkin istihdam izleme araştırmaları yapılacak, hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2023'e kadar yüzde 15'lere çıkarılacak.
 
İş gücü piyasasında esnekliğin güvence ile ilişkisinin artırılarak güçlendirilmesi, toplumun bütün kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunulması, esnek çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle desteklenmesi ile çalışanların kazanılmış haklarının korunarak, ekonomik ve sosyal hakları ile istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.
 
ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMI
 
Türkiye'de kadınlar, engelliler, gençler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması amacıyla da bir dizi çalışma yapılacak.
 
Buna göre, kadınların iş gücüne katılma oranı 2023 yılına kadar yüzde 41 düzeyine çıkarılacak. Kadınların 2015 yılı itibarıyla yüzde 46 düzeyinde gerçekleşen kayıt dışı çalışma oranı, 2023 yılında yüzde 30'a düşürülecek. 2015 yılı itibarıyla yüzde 18,5 olan genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranı düzeyine indirilecek. Engelli işçi açık kontenjanlarının doldurulması yönünde çalışmalar yapılacak, 2015'te yüzde 21 seviyesinde gerçekleşen uzun süreli işsizlerin oranı, 2023'e kadar yüzde 15'e gerileyecek.
 
"ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRILACAK"
 
İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi ile ekonomik, sosyal ve mali politikalarla uyumlu, toplumun tüm kesimini kapsayan, bireyleri sosyal yardımlara bağımlı kılmayan ve çalışmayı teşvik eden etkin ve bütüncül bir sosyal koruma sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor.
 
Temel nedenleri yoksulluk ve yetişkin işsizliği olan "çocuk işçiliği"nin tüm önleme çalışmalarına rağmen önemli bir sorun olma özelliğini sürdürmesi ve bu durumla mücadelenin katılımcı ve kapsamlı politikalarla yürütülmesi gerekliliğinden hareketle "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" etkin bir şekilde uygulanacak.
 
İşsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı 2012 yılındaki yüzde 14,5 seviyesinden, 2023 yılına kadar yüzde 25'e yükseltilecek. 2023 yılında sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak, sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların yüzde 25'i bir yıl içerisinde işe yerleştirilecek. 2023 yılında özellikle sanayide ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımda gerçekleşen çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri tamamen ortadan kaldırılacak, diğer alanlarda çocuk işçiliği yüzde 2'nin altına düşürülecek.
 
Öte yandan, çalışan yoksulların oranı da 2023'e kadar yüzde 5 seviyesine indirilecek.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ile bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim ile turizm sektörlerinde 2023'e kadar istihdamın artırılması, kayıt dışı istihdamın ise azaltılması hedefleniyor.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak, turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim sektörlerine ilişkin istihdam stratejileri belirlendi.
 
Buna göre, bilişim sektöründe sektöre yönelik iş gücünün niteliği geliştirilecek, girişimcilik teşvik edilecek. Toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojileri kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri geliştirilerek sektördeki istihdam artırılacak. Sektör ile ilgili gerekli piyasa düzenlemeleri de yapılacak.
 
"HER YIL 10 BİN BİLİŞİM UZMANI YETİŞTİRİLECEK"
 
Hedefler çerçevesinde her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek. Türkiye'de, OECD verilerine göre, 2014'te yüzde 1,08 olan toplam istihdam içindeki bilişim uzmanı oranı, 2019'da diğer ülke artış ortalamaları olan yüzde 0,31 oranında artırılacak. İŞKUR'un bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden faydalananların sayısı da yükseltilecek.
 
Sektörde iş gücünün niteliği, sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecek, girişimciliğe yönelik teşvikler ile toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojilerini kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri artırılacak, bilişim sektörü piyasasının daha etkin çalışması sağlanacak.
 
"ENGELLİ İSTİHDAMI 2019'A KADAR YÜZDE 10 ARTIRILACAK"
 
Finans sektöründe ise 2013 yılı sonu itibarıyla nitelikli istihdam düzeyi 2023'e kadar yüzde 28; engelli istihdamı düzeyi de 2015 yılı sonuna göre, 2019'a kadar yüzde 10 oranında artırılacak.
 
İnşaat sektöründe, ulusal ve uluslararası rekabet gücü ile istihdam kapasitesini her vasıf düzeyinde yükselterek, değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü istihdamını yaygınlaştırarak verimliliği yüksek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci gelişmiş, kayıtlı iş gücünün sürdürülebilir istihdamının sağlanması amaçlanacak.
 
Sektördeki mevcut istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 160 oranında artırılacak. İnşaat sektöründe 2023 yılı sonuna kadar çalışanların yüzde 30'u mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli iş gücü haline getirilecek. Sektörde kayıt dışı istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.
 
HEKİM SAYISI ARTACAK
 
Sağlık hizmetleri sektörünün, toplumun değişen ihtiyaçlarına hazır ve hızlı cevap verebilmesi için sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün tespit edilmesi, nitelik ve nicelik olarak artırılması da hedefleniyor.
 
Bu kapsamda sağlık sektöründe çalışan sayısı, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 100 artırılarak, sektördeki istihdamın toplam istihdama oranı OECD ortalamasına yaklaştırılacak. 2023 yılında bin kişiye düşen hekim sayısı 2,4'e, hemşire sayısı da 3,8 düzeyine çıkarılacak.
 
TARIM SEKTÖRÜNDE HEDEFLER
 
Türkiye'de kayıt dışılığın en yoğun yaşandığı sektör olan tarım sektörüyle ilgili de hedefler belirlendi. Sektördeki iş gücünün niteliği ve uyum yeteneği ile teşvikler yoluyla kırsalda katma değer ve istihdam imkanlarının artırılması, kayıtlı istihdamın geliştirilmesi, sektördeki dezavantajlı grupların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amaçlanıyor.
 
Gerekli teknik ve yasal önlemler alınarak tarım sektöründe aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocuk işçiliği tamamıyla ortadan kaldırılacak. Tarım sektöründe kayıt dışı istihdam, 2012 yılında yüzde 83,6'dan 2023 yılında yüzde 50 seviyesine indirilecek.
 
TEKSTİL İŞÇİSİNE SERTİFİKA
 
Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise mevcut istihdam imkanlarının geliştirilmesi, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi hedefleniyor. Kayıt dışılığı önlemeye yönelik teşvik edici politikalarla denetimler artırılarak, 2012 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar kayıt dışı istihdam yüzde 50 oranında azaltılacak. Sektörde çalışan işçilerin yüzde 50'sinin 2023 yılına kadar sertifika sahibi olması sağlanacak.
 
Turizm sektöründe de esnek çalışma şartlarının uygulanabilirliğinin artırılması, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve alternatif turizmin desteklenmesi yoluyla mevcut istihdam imkanları geliştirilecek. 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar turizm sektöründe istihdam yüzde 80 oranında artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye sektöre yönelik iş gücü yetiştirme eğitimi verilecek. Kayıt dışılık 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.
 
2023 yılı vizyonu ile hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi, üçer yıllık dönemleri kapsayan ve her yılın sonunda güncellenecek eylem planları aracılığıyla hayata geçirilecek.
 
ENGELLİLİK DURUMUNA GÖRE ELEKTRONİK SINAV SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK
 
2017-2019 Eylem Planları'na ilişkin tabloların da yer aldığı stratejide, eğitime erişimde kız çocukları, engelli çocuklar, coğrafi konum veya sosyoekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocuklara odaklanılarak, bu grupların eğitime erişimi ve devamının önündeki engeller kaldırılacak.
 
Teknoloji Kuluçka Merkezlerinin kurulmasına destek sağlanacak.
 
Alt işverenlik uygulaması, işçi hakları ile iş yeri koşulları dikkate alınacak şekilde gözden geçirilecek.
 
KIDEM TAZMİNATI
 
Kıdem tazminatında yaşanan sorunların çözümü amacıyla bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı sistemine yönelik mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak. Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda, gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde mevzuat çalışmasının sonuçlandırılması sağlanacak.
 
Şiddet mağduru konukevinde kalan, eski hükümlü, kocası ölmüş veya boşanmış kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımları desteklenecek, mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmeleri sağlanacak.
 
Engellilerin dezavantajlı konumları göz önünde bulundurularak, engellilik durumlarına göre elektronik sınav sistemi geliştirilecek.
 
Yerel düzeyde çocuk işçiliği ile mücadele birimleri kurulacak, çocuk işçiliği izleme sistemi oluşturulacak.
 
Yükseköğrenim mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırmaları yapılacak ve bunların İŞKUR'a kayıt olmaları sağlanacak.

AA

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)