adscode

LGS'nin belirleyici dersi yine matematik oldu

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları Liseye Geçiş Sınavı Sorularını Değerlendirdi

LGS'nin belirleyici dersi yine matematik oldu
Eğitim

 

 

" TÜRKÇE’DE AKIL YÜRÜTME VE DİKKAT BECERİSİ ÖN PLANDA”

Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

Yeni sınav sistemine uygun ve pandemi sonrası alınan tedbirlerle 1. dönem konularını kapsayan LGS’de Türkçe soru tiplerinin geçen yıla ve MEB’in her ay yayımladığı örnek sorularla paralel olduğu söylenebilir. Türkçe soruları daha çok sözel mantık becerisine dayanan yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerle kurgulanmış sorular, öğrencilerin hem dikkat becerilerini hem de üst düzey düşünme becerilerini ölçmüştür. Grafik ve tablo şeklindeki görsel yorumlama soruları da öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçen ayırt edici sorular olmuştur. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren, konuya hakim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği cevabı net olan sorulardır.

Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme becerilerine dayandırılmış metinler, sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de zamanı doğru kullanma becerisini gerekli kılmıştır.

LGS Türkçe soruları kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hakim olmanın önemini ortaya koymuştur denilebilir.

 

 “BEKLENEN SINAV, SÜRPRİZ OLMAYAN SORULAR

Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

  1. C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2020 LGS soruları incelendiğinde; MEB tarafından pandemi süreci dolaylısıyla öğrencilerin ilk üç üniteden sorumlu olduğu ve bu ünitelere ait kazanımların sınav sorularını oluşturacağı bilgisi verilmişti. 2020 LGS sorularının da bu doğrultuda oluşturulduğu görülmüştür. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ünitesinden 4, Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinden de 3 soru sorulduğu ve böylece soru dağılımlarının dengeli olduğu söylenebilir.

Geçtiğimiz yıllara göre soruların daha uzun paragraflardan oluşması, öğrencilerin sorularda daha fazla zorlanmasına sebep olabilir. Ancak sorular açık ve nettir, cevaba kolay ulaşılabilir formatta sorular sorulmuştur. Tartışmaya açık bir soru bulunmamaktadır.

LGS de daha önce hiç sorulmamış olan Tanzimat Fermanı konusundan soru gelmiştir.

Sorular, MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşımaktadır. Ancak örnek sorularda yer alan beceri temelli harita yorumlama tarzında soru sınavda yer almamıştır.

Bilgi, anlama (kavrama) sorularının çoğunlukta olduğu ve ayrıca öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri üst düzey beceriyi ölçen uygulama düzeyinde soruların da mevcut olduğu söylenebilir. 

Geçtiğimiz yıllarda yapılan LGS’lerde karşılaştığımız T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait kavram bilgisini direkt ölçen sorulara bu yıl yer verilmediği görülmüştür. Ancak kavramların öğrenciler tarafından bilinmesinin önemi, bazı sorularda veya seçeneklerde kavramların cümle içerisinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Soruların seçeneklerinde yer alan hukuken sona erme ve milli egemenlik kavramları, temsiliyet kelimesi buna örnek gösterilebilir.

Geçen yıllarda da görülen verilen bilgiler doğrultusunda alan çıkarımı yapılması istenen soruya bu sene de rastlanmaktadır. Bir soruda yer alan paragrafın ve başka bir soruda görülen Mustafa Kemal’in sözünün MEB ders kitabından alındığı göz önünde bulundurulduğunda ders kitabının düzenli takibinin yapılması gerektiğinin önemi de ortaya çıkmaktadır.

Sınavda 1 tane olumsuz, 3 tane öncüllü soru yer almaktadır. Öncüllü sorulardan bazılarında öğrencinin doğru cevap olmayan öncülü elediğinde direkt cevaba gidebileceği görülmüştür.

Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav olmuştur.

 

" İNGİLİZCE SORULARI, KONULARA GÖRE DENGELİ OLARAK DAĞITILMIŞ, SARMAL YAPIDA HAZIRLANMIŞTIR’"

Yağmur Ersoy Özer- Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

Bu yıl gerçekleştirilen LGS’de İngilizce soruları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında üst düzey düşünme becerilerini test eden sorulara daha az yer verildiği görülmüştür. MEB tarafından yıl boyunca yayınlanan örnek sorular ile LGS soruları karşılaştırıldığında, soruların zorluk derecesinin yayınlanan sorulara göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Analiz ve yoruma dayalı sorulara bu yıl daha az yer verilirken, sınav soruları ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama düzeyinde hazırlanmıştır.  Analiz ve yoruma dayalı, analitik düşünmeyi gerektiren soruların cevabı ise açıktır. Bu yılki LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin soruların cevaplarını içeriği dikkatle okuyarak, kolayca tespit edebilecekleri, ezbere dayalı olmayan, geçmiş yıllardaki bilgileri ile yapabilecekleri, sarmal yapıda sorulardan oluşmaktadır. Geçmiş yıllara göre bu yıl, kelime bilgisini bire bir ölçen sorulara yer verilmiştir. İngilizce dil bilgisini direk ölçen sorulara yer verilmezken, dil bilgisi daha çok okuma parçaları ve diyaloglarda kullanılmıştır. MEB tarafından yayınlanan örnek ve çalışma sorularında yer aldığı gibi, sınavda grafikli, okuma parçası ve diyalog içeren soru türlerine yer verilmiştir. İlk dönemi kapsayan tüm konulardan soru çıkmıştır.  Sınavda tartışmalı soru bulunmamaktadır ve sorular öğrencilerin günlük hayatla ilişkilendirebilecekleri, iletişim becerilerini ölçen sorular içermektedir.

 

"HAYATIN İÇİNDEN, YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK"

Yasemin Arayan - Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

1

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

1

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1

Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

1

Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

2

 Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

3

Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.

1

 

Tüm sorular 8. Sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, daha çok öğrencinin yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçmüştür.

Kader konusu ile ilgili soruda öğrenciler külli irade, cüzi irade, emek kavramlarını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir.

Sadaka-i cariye konusu ile ilgili soruda öğrencinin bu ifadeyi bilip yorum yapması gerekmektedir.

 

 

" FEN BİLİMLERİ SINAVI GEÇEN SENE UYGULANAN SINAVA GÖRE KOLAYDI"

Senem Ertün -  Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Sorular genel olarak MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB Fen Bilimleri kitabına uygun olarak hazırlanmış, örnek soruların mantığıyla paralellik göstermektedir fakat genel olarak zorlayıcı değildir. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmıştır. Okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara da yer verilmiştir. Örnek sorularda değinildiği gibi grafik sorularına fazla değinilmemiştir. Örnek sorularda yer almasına karşın sınavda ulaşılabilir soru tarzı yer almamaktadır. Deney sorularında genel olarak bilgi sorgulanmıştır. Sınavda yer alan 8 tane soru 2. Üniten gelmiştir. Sınav geçen yılın sınavına göre daha kolay sorulardan oluşmaktadır.

 

"MATEMATİK ORTALAMASININ BUNDAN ÖNCE UYGULANAN İKİ LGS’NİN ARASINDA OLACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR. "

Alaattin Gülmez- Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı

Soruların tamamına yakınında, öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi matematik okur-yazarlığı yine ön plana çıkmaktadır. Soruların büyük çoğunluğunun MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik gösterdiği söylenebilir. Soruların anlatımında net ifadeler kullanılarak ve günlük hayatla ilişkilendirilerek daha rahat anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır.

Taksonomik olarak çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekle beraber kavrama düzeyinden de sorular bulunmaktadır. Soruların çoğunda işlem adımlarının fazla olduğu ve bundan dolayı bazı öğrencilerin zaman kontrolü noktasında sıkıntı yaşadığı gözlemlenmiştir.  Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta ve kolay güçlükte olduğunu söylemek mümkündür.

Soruların tamamı MEB tarafından belirtildiği gibi 1. Dönem konularını kapsamaktadır ve soru sayılarının konulara göre dağılımının birbirine çok yakın olduğu göze çarpmaktadır.

Matematik dersine ait testin zorluk düzeyinin önceki senelerden çok farklı olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı sınavın belirleyici dersinin yine matematik olacağı öngörülebilir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)