adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Lise öğretmenleri uzaktan eğitimi değerlendirdi

Eğitim Sen'in “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile yaptığı uzaktan eğitim anketinde lise öğretmenlerinin yanıtları paylaşıldı.

Lise öğretmenleri uzaktan eğitimi değerlendirdi
Sendikalar
Güncelleme : 09-Jun-21 17:38

EĞİTİM SEN “UZAKTAN EĞİTİME YAKINDAN BAKIYOR”

Lise Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

(5-11 Mayıs 2021)

 

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin resmi olarak ilk kez tanımlanmasının üzerinden bir yıl iki ay (Mart 2020-Mayıs 2021) geçti. Pandemi ile geçen üç okul dönemi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz zaman dilimi içinde pandemi koşulları toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkisi altına aldı. 

Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmetlerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bırakılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu.

Eğitim Sen, “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile oluşturduğu soru formu yoluyla eğitimin en etkin bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere dijital kanalla veri topladı. Geliştirilen bilgi toplama aracı, Mayıs 2021’in ilk haftasında sendika şube ve temsilciliklerine ulaştırıldı. Salgında yüz yüze iletişimin olmaması nedeniyle bilgi toplama aracı web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı. Bilgi toplama sürecine 3743 öğretmen gönüllülük temelinde katıldı.

Araştırmanın ilk sonuçları eğitim kademelerine göre incelenmiş ve bu hafta lise öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin verinin dağılımı paylaşıldı. Bilgi toplama aracını dolduranların 1438’i lise öğretmenidir. Lise öğretmenlerinin yanıtları bu kademedeki öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerde karşılaştığı özgül sorunları ortaya koymaktadır.

Bilgi toplama aracını en yüksek oranda dolduran grup lise öğretmenleri olmuştur (1438). Bölgelere göre lise öğretmenleri arasında anketin en çok yanıtlandığı bölgeler sırasıyla Marmara Bölgesi (353), Akdeniz Bölgesi (238) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden (235) olmuştur. Ankete katılan lise öğretmenlerinin %61’i erkek, %39’u ise kadındır. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin en büyük oranı (78)’i 36-55 yaş grubundandır.

 

 

Grafik 1

 Bölgelere Göre Lise Öğretmenlerinin Dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3

 Yaş Ortalamasına Göre Lise Öğretmenlerinin Dağılımı

 

Lise Öğretmenlerinin Günde Ortalama Kaç Saat Ders Verdiklerine İlişkin Dağılımları

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ortaya koyduğu emeği gözlemlemek ve bu emeğin öğrencilerdeki izdüşümünü ortaya koymak gerekmektedir. Lise öğretmenlerinin %51’i (728) günde ortalama “5-6 saat çevrimiçi derslere katılmaktadır.”  Dersleri ortalama “3-4” saat süren öğretmenlerin oranı %25’tir (361). Günde ortalama “7-8” saat ve daha fazla” ders veren öğretmenlerin oranı %17’dir (248). Ortalama ders saatlerinin günlere göre değişebileceği düşünüldüğünde haftada ortalama “21-30” saat ders veren öğretmenlerin oranı % 58’dir. “31 saat ve daha fazla ders veren öğretmenlerin oranı çok düşüktür (%7, 94).

Araştırmanın bulgularına göre lise öğretmenlerinin önemli bir oranının günde 5-6 saat ders veriyor oluşları, derse hazırlık ve ödev-proje benzeri çalışmaları izleme, öğrenci ve veli grupları ile görüşmelerle birlikte düşünüldüğünde günün önemli bir kısmını eğitim etkinliği içinde geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitimde, ebeveynlerin evde uzaktan eğitimle bizzat karşı karşıya kalmaları nedeniyle veliler öğretmen emeğinin değerini gözlemlemişlerdir.

 

Çizelge 1

Lise Öğretmenlerinin Günde Ortalama Kaç Saat Ders Verdiklerine İlişkin Dağılımları

Ders Saati

f

%

1-2 saat

101

7

3-4 saat

361

25

5-6 saat

728

51

7-8 saat

188

13

9 saat ve daha fazla

60

4

Toplam

1438

100

 

Grafik 4

Lise Öğretmenlerinin Günde Ortalama Kaç Saat Ders Verdiklerine İlişkin Dağılımları

 

Liselerde Öğrencilerin Çevrimiçi Derslere Katılım Oranı

 

Uzaktan eğitimde en çok merak edilen konulardan birisi öğrencilerin çevrimiçi dersleri takip oranlarıdır, yani derse devamlarıdır. Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı oldukça düşüktür. Öğretim düzeyleri arasında en düşük çevrimiçi ders izleme oranı lise öğrencilerinde görülmektedir. Öğretmenlerin %70’inin görüşlerine göre (1009) öğrencilerin en çok %20’si çevrimiçi derslere katılmaktadır. Yani öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmına göre öğrencilerin çevrim içi derslere katılımı, sınıf listesinin %20’sinin altında kalmıştır. Bu çok çarpıcı bir orandır. Derslere öğrencilerin 21 ile %40’ı arasında katıldığını ifade eden lise öğretmenlerinin oranı %18’dir (252). Lise öğrencilerinin %41’den daha fazlasının derslere katıldığını belirten öğretmenlerin oranı sadece %12’dir.

Çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, liselerde kısmen düzenli bir uzaktan eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin oranının sadece %12 olmasıdır. Bu bulgulara göre “uzaktan eğitim” liselerde neredeyse yoktur. Öğrencilerin EBA canlı derslerine katılımı bu denli düşükse öğrencilerin hangi diğer araçlarla eğitim aldıklarını sorgulamak gerekmektedir. Kendi kendine öğrenme, yakın çevresinin desteği ile eğitim, özel dersler, dershane vb. kurumların desteği söz konusu olabilir.

Öte yandan öğrencilerin örgün eğitimden kopması durumu da güçlü bir olasılıktır. Bu durumda lise öğrencilerinin düşük ücretlerle çalıştırılması, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine yönelimi, kitle iletişim araçları ve sosyal medyada gezinti, dini vakıf ve derneklerin veya diğer kurumların etkinliklerine katılımı vb. seçenekler düşünülebilir.

 

 

 

 

 

Çizelge 2

Öğretmen Görüşlerine Göre Liselerde Öğrencilerin Çevrimiçi Derslere Katılım Oranı

 

f

%

Öğrencilerin en çok yüzde 20’si katılıyor

1009

70

 Öğrencilerin yüzde 21’sı ile yüzde 40’si katılıyor

252

18

Öğrencilerin yüzde 41’i ile 50’si katılıyor

74

5

Öğrencilerin yüzde 51’i le 60’ı katılıyor.

35

2

Öğrencilerin yüzde 61’i le yüzde70’i katılıyor

25

2

Öğrencilerin yüzde 71’i ile yüzde 80’i katılıyor.

24

2

Öğrencilerin yüzde 81’i ve daha yukarıda bir oranda katılım oluyor.

19

1

Toplam

1438

100

 

Grafik 5

 Liselerde Öğrencilerin Çevrimiçi Derslere Katılım Oranı

 

Öğretmenlerin Çevrimiçi Derslerde Öğretme Heyecanı ve Sevinci Hissetme Durumlarına göre Dağılımı

Lise öğretmenlerine yöneltilen “çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşıyor musunuz?” sorusuna, öğretmenlerin %44’ü (635) “hayır” seçeneğini işaretleyerek yanıtlamışlardır. Çevrimiçi derslerde doğrudan “evet” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin oransal olarak düşüklüğü %8, (110) çok dikkat çekicidir. Bu iki seçeneğin arasında bir yerde “kısmen” diyerek yanıt veren öğretmenlerin oranı %48’dir (693). “Kısmen hissedilen” öğretme, öğrenme heyecanı ve sevincinin araya giren ekranın yol açtığı bir yabancılaşma ile gölgelenmiş olduğu açıkça ortadadır. Bir öğretmenin uzaktan eğitimde öğretme sevinci ve heyecanı hissettiğini ifade edenlerin oranının çok düşük %8 olmasının nedenlerinin sorgulanması gerekmektedir. Öğretme ve öğrenme süreçlerindeki kesintiler, teknik nedenlerle bağlanamama, konuların ilginç olmaması, etkileşimsizlik ve iletişim eksikliği vb. sorunlar bunun nedeni olabilir.

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3

Öğretmenlerin Çevrimiçi Derslerde Öğretme Heyecanı ve Sevinci Hissetme Durumlarına Göre Dağılımı

 

f

%

Evet

110

8

Kısmen

693

48

Hayır

635

44

Topla

1438

100

 

Grafik 6

Öğretmenlerin Çevrimiçi Derslerde Öğretme Heyecanı ve Sevinci Hissetme Durumlarına Göre Dağılımı

 

Çevrimiçi Derslerle Lise Öğretmenlerinin Duygu Durumlarına İlişkin Dağılımı

Yukarıda ifade edilen sorunları belirlemek ve sorunların öğretmenlerin güdülenme düzeylerine etkisini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere çevrimiçi derslerde yaşadığı en temel sorunun ne olduğu sorusu yönetilmiştir. Önceki kademelerde olduğu gibi lise öğretmenleri de iki seçenekte yoğunlaşmışlardır. İki seçenek de öğretmenlerin öğrenci ile ilişkisindeki azalma / daralma ile ilişkilidir. Öğretmenler %46’sı (653) öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük olmasının ortaya çıkardığı moral bozukluğunu ifade etmektedirler. Öğretmenlerin %45’i (655) öğrencilerini göremeden ve etkili iletişim kuramadan ders yaptığını ve bunun gönül gücünü düşürdüğünü (moralini) ifade etmektedir. Bu iki seçeneği işaretleyenlerin oranı toplamda %91’e karşılık gelmektedir. Önceki sorularla da bağlantılı olarak 1437 öğretmenden 1308’i katılım ve etkileşimin olmaması sorununu ortaya koymuş ve bu sorunun öğretmenlik mesleğine olan yansımasını öğretme heyecanı ve sevincinin azalması olarak ifade etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4

Çevrimiçi Derslerle Lise Öğretmenlerinin Duygu Durumlarına İlişkin Dağılımı

 

f

%

Evde geçen günümün büyük bir kısmını uzaktan eğitim hazırlıkları ve derslerin alması kendim ve yakınlarım için ayıracağım zamanı azaltıyor

73

5

İnternet hızı yeterli değil, ders sürecinin kesintiye uğraması rahatsız edici

50

4

Öğrencilerimi göremeden, etkili iletişim kuramadan ders yapmak gücümü azaltıyor

655

45

Öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük, bu nedenle az sayıda öğrenci ile ders yapmak moralimi bozuyor

653

46

Uzaktan eğitimde bilgisayar ve tableti yeterince etkili kullanamıyorum, bu konuda yeterli destek de alamıyorum

6

0

Toplam

1437

100

 

Grafik 7

 Çevrimiçi Derslerle Lise Öğretmenlerinin Duygu Durumlarına İlişkin Dağılımı

 

Lise Öğretmenlerine Göre Pandemide Uzaktan Eğitimin En Derin Ekonomik Etkilerine İlişkin Dağılım

Lise öğretmenlerinin pandemide uzaktan eğitimin en derin ekonomik etkisine ilişkin olarak %59’u (852) diğer seçeneklere oranla seçenekler arasında sıralanan “yukarıdakilerin hepsi” seçeneğini işaretlemişlerdir. Lise öğretmenlerinin %27’si (383) fiyat artışları nedeniyle maaşının reel olarak çok düştüğünü ifade etmiştir. Öğretmenlerin %14’ü bilgisayar, tablet satın alarak bir öğretme maliyetine katlanmıştır. Diğer öğretmenler elektrik harcamalarındaki artışı ve pahalı internet paketleri kullanmak gibi maliyetleri de ifade etmişlerdir.

Çizelge 5

Lise Öğretmenlerine Göre Pandemide Uzaktan Eğitimin En Derin Ekonomik Etkilerine İlişkin Dağılım

 

f

%

Bilgisayar ve/veya tablet satın aldım

97

7

Elektrik harcamalarım arttı

27

2

Fiyat artışları nedeniyle maaşım reel olarak çok düştü

383

27

Sınırsız görece pahalı internet paketleri kullanmaya başladım

79

5

Yukarıdakilerin hepsi

852

59

Toplam

1438

100

 

Grafik 8

 Lise Öğretmenlerine Göre Pandemide Uzaktan Eğitimin En Derin Ekonomik Etkilerine İlişkin Dağılım

 

Lise Öğretmenlerine Göre Çevrimiçi Derslerde Öğrencilerin Eğitsel Olarak Karşılaştığı Sorunların Dağılımı

Lise öğretmenlerine yöneltilen sorulardan birisi çevrim içi derslerde öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sorunların ne olduğudur. Öğretmenler önceki soruların yanıtları ile tutarlı olarak iki seçenek üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu iki sorun da öğrencilerin dersleri neden düşük düzeyde izlediğini ortaya koymaktadır.

Lise öğretmelerinin en büyük oranı, %42’si (603) “öğrencilerin yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamaları nedeniyle derslere katılmamalarını” temel bir sorun olarak ifade etmişlerdir. Lise öğretmenlerinin %26’sı (371) öğrencilerin uzaktan eğitime katılım konusunda güdülenme (motivasyon)  eksikliği yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu sorun öğretmenlerin yaşadığı önceki sorunlarla benzerlik taşımaktadır. Öğretmenlerin  %16’sı (227) “öğrencilerin uzaktan eğitimde” yeterince öğrenemediklerini düşünmektedirler. Kalan lise öğretmenleri de öğrencilerin yaşadığı iletişim ve etkileşim eksikliğinin duygusal sorunlara yol açtığını %11 (167); %3’ü (39) ise öğrencilerin fiziksel aktivite yetersizliği, %2’si (31) ise internet bağımlılığı sorunu yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Lise öğrencilerinin hemen hemen yarısının evdeki teknik olanaklarının yetersizliği nedeniyle derse katılamadıklarına ilişkin olarak öğretmenlerin yargısı eğitimdeki eşitsizlikleri ve Bakanlığın bu konuda çok yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin kendilerine ait bir odasının olmaması, dolayısıyla evde sessiz bir köşe bulamamaları özellikle küçük, kalabalık ve yoksul evlerdeki öğrencilerin motivasyonunun düşmesine neden olabilir.

 

Çizelge 6

 Lise Öğretmenlerine Göre Çevrimiçi Derslerde Öğrencilerin Eğitsel Olarak Karşılaştığı Sorunların Dağılımı

 

f

%

Öğrenciler evde kalma zamanlarında fiziksel aktivite eksikliği nedeniyle sorunlar yaşıyorlar

39

3

Öğrenciler uzaktan eğitime katılım konusunda güdülenme eksikliği yaşıyorlar

371

26

Öğrenciler yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamaları nedeniyle derslere katılamıyorlar

603

42

Öğrencilerde internet bağımlılığı oluştuğunu düşünüyorum

31

2

Uzaktan eğitimde öğrencilerin yeterince öğrenemediklerini düşünüyorum

227

16

Uzun süre evde kalmalarının bir sonucu olarak öğrenciler iletişim ve etkileşim eksikliği nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyorlar

167

11

Toplam

1438

100

 

 

 

Grafik 9

 Lise Öğretmenlerine Göre Çevrimiçi Derslerde Öğrencilerin Eğitsel Olarak Karşılaştığı Sorunların Dağılımı

 

Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Genel Anlamda Uzaktan Eğitimde Yaşanan En Temel Sorunların Dağılımı

Uzaktan eğitimde lise öğretmenlerine göre genel anlamda yaşanılan en temel sorunlar, önceki sorunlarla tutarlı biçimde yanıtlanmıştır. Öğretmenlerin %61’ine göre (877) uzaktan eğitim “çocuklar için eşit koşullarda sürdürülmemiştir.” Anayasa ve yasalara göre zorunlu temel eğitimi her koşulda sağlaması gereken devlet, lise öğretmenlerinin %22’sinin (321 )görüşlerine göre “uzaktan eğitim için internet – cihaz desteği sağlamayarak” görevini yerine getirmemiştir. Uzaktan eğitimde “öğretmen emeği sömürüsünün arttığını” belirten öğretmenlerin oranı %12 (168) olmuştur. Öğretmenlerin kalan kısmı “devletin teknik destek sağlamadığını”,  %1’i (4) uzaktan eğitimin öğretmenler için eşit koşullarda sürdürülmediği ifade etmiştir.

 

Çizelge 7

 Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Genel Anlamda Uzaktan Eğitimde Yaşanan En Temel Sorunların Dağılımı

 

f

%

Devlet uzaktan eğitim için internet-cihaz desteği sağlamadı

321

22

Devlet uzaktan eğitimde teknik destek sağlamadı

51

4

Öğretmen emeği sömürüsü arttı

168

12

Uzaktan eğitim çocuklar için eşit koşullarda sürdürülemedi

877

61

Uzaktan eğitim öğretmenler için eşit koşullarda sürdürülemedi

21

1

Topla

1438

100

 

Grafik 10

 Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Genel Anlamda Uzaktan Eğitimde Yaşanan En Temel Sorunların Dağılımı

 

Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Pandemi Sürecinde Kısa Süre de Olsa Yapılan Yüz Yüze Eğitimlerde Karşılaşılan En Temel Sorunların Dağılımı

Pandemi döneminde kısa zaman diliminde de olsa yapılan yüz yüze eğitimlerde karşılaşılan en temel sorunlar hakkında lise öğretmenleri eşit oranda iki seçenekte yoğunlaşmışlardır. Bu iki seçeneğin oransal olarak toplamı öğretmenlerin %72’sine karşılık gelmektedir. Toplumda kitlesel ve hızlı bir aşılanmanın olmaması ile öğretmenlerin hızlı ve kitlesel biçimde aşılanmamasının yol açtığı kaygı ve olumsuz duygular yüz yüze eğitimin en önemli sorunu olarak öğretmenlerce ifade edilmiştir.

Lise öğretmenlerinin %14’ü (207) eğitim bileşenlerinin dahil olduğu katılım mekanizmalarıyla demokratik bir eğitim planlamasının olmayışını önemli bir sorun olarak görmüşlerdir. Bu öğretmenlere göre bu sorun aşılamadan daha önceliklidir. Hem merkezi yönetim hem de okul düzeyinde bu sorunun, yani demokratik katılım mekanizmalarının olmayışının, ciddi bir karşılığı vardır. Haftada iki gün okulların açık tutulmasına karşın bu dönemde okulların ve sınıfların yine kalabalık olduğunu ifade eden öğretmenlerin oranı %12’dir (173). Son olarak hijyen ve maske temininde sorunlar olduğunu belirten öğretmenler %12 oranındadır (24).

 

 

 

Çizelge 8

 Pandemi Sürecinde Kısa Süre de Olsa Yapılan Yüz Yüze Eğitimlerde Karşılaşılan En Temel Sorunların Dağılımı

 

 

f

%

Okullarda çeşitli nedenlerle bedelsiz maske ve yüzey hijyen malzemeleri sağlanmıyor

24

2

Öğretmenlerin hızlı ve kitlesel biçimde aşılanmaması yüz yüze eğitimde kaygıyı artırıyor

512

36

Toplumda kitlesel ve hızlı bir aşılamanın olmaması eğitim bileşenlerini de olumsuz biçimde etkiliyor

521

36

Yüz yüze eğitim için etkili mekân düzenlemeleri yapılamıyor. Haftalık okula gelişler azaltılsa bile okullar ve sınıflar hala çok kalabalık

173

12

Yüz yüze eğitimde öğretmenler, veliler ve öğrencilerin dahil olduğu katılım mekanizmalarıyla demokratik bir eğitim planlaması hayata geçirilemiyor

207

14

Toplam

1437

100

 

Grafik 11

 Pandemi Sürecinde Kısa Süre de Olsa Yapılan Yüz Yüze Eğitimlerde Karşılaşılan En Temel Sorunların Dağılımı

 

Pandemide Lise Öğretmenlerinin Aşılanması Durumu

5-11 Mayıs tarihli ankete katılan lise öğretmenlerinin %9’u  (126) iki doz aşı olmuştur; öğretmenlerin %11’i (156) birinci doz aşıyı olmuş, ikincisini beklemekte iken öğretmenlerin %80’ninin aşı olmadığı gözlenmiştir.

Eğitim Sen’in bu araştırmadan sonra 26-29 Mayıs’ta hazırladığı soru formu ile aşılanan öğretmenlerin oranında bir artış görünse de bu yeterli değildir. 26-29 Mayıs soru formunun bulgularına göre lise öğretmenlerinin ise %75’i (824) en az bir doz aşı olmuştur. İki doz aşı olan lise öğretmenleri oranı ancak %20’ye (208) ulaşmıştır.

 

Çizelge 9

 Pandemide Lise Öğretmenlerinin Aşılanması Durumu

 

f

%

İki doz aşı oldum.

126

9

Bir doz aşı oldum, ikinciyi bekliyorum.

156

11

Henüz aşı olmadım.

1156

80

Toplam

1438

100

 

Grafik 12

 Pandemide Lise Öğretmenlerinin Aşılanması Durumu

 

 

Pandeminin Bir Süre Daha Devam Etmesi Durumunda Lise Öğretmenlerinin Eğitimin Nasıl Devam Edeceğine Dair Görüşleri

Yüz yüze eğitime geçilmesini, derslik yapımı ve öğretmen istihdamı konusuna bağlayacak biçimde öneren lise öğretmenlerinin oranı %30’dur (433). Pandemide vaka sayılarına göre hem yüz yüze eğitim için hem de uzaktan eğitim için önlemler alınarak bu iki eğitimin harmanlanarak birlikte sürdürülmesi gerektiğini ifade eden öğretmenlerin oranı en yüksek düzeydedir %54 (782).

Yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitimle eğitime devam edilmesi gerektiğini ifade eden öğretmenlerin oranı %16 (223) düzeyindedir.

Pandeminin bir süre daha devam etmesi durumunda eğitimin nasıl sürdürülebileceği konusunda öğretmen görüşleri üç seçenek arasında dağılmakla birlikte yüz yüze eğitimin önlemler alarak acil uzaktan eğitimle de desteklenerek verilmesi gerektiğini belirten öğretmenlerin oranı %84’tür.

Öğretmenlerin görüşleri Eğitim Sen’in bu güne dek izlediği eğitim politikası ile uyumludur. Sendikamıza göre, eğitim, salgın gibi olağanüstü durumlarda “acil uzaktan eğitim” olarak alt yapısı oluşturulmak suretiyle geçici bir erişim kanalı ile yürütülebilir; ancak asıl olan yüz yüze eğitimdir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe olanakları yüz yüze eğitimin koşullarını oluşturmak üzere ivedi biçimde harekete geçirilmelidir.

 

Çizelge 10

 Pandeminin Bir Süre Daha Devam Etmesi Durumunda Lise Öğretmenlerinin Eğitimin Nasıl Devam Edeceğine Dair Görüşleri

 

f

%

Derslik yapımı ve yeni öğretmen alımları yapılarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmelidir.

433

30

Yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle dijital eşitsizlikler bir an evvel giderilerek uzaktan eğitim yapılmalıdır.

223

16

Pandemide vaka sayılarına göre yüz yüze ve uzaktan eğitim için temel önlemler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir model uygulanmalıdır.

782

54

Toplam

1438

100

 

Grafik 13

Pandeminin Bir Süre Daha Devam Etmesi Durumunda Lise Öğretmenlerinin Eğitimin Nasıl Devam Edeceğine Dair Görüşleri


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)