adscode

'Ülkemizde Öğrencilerin Geleceği Planlanmıyor!'

Mektebim Koleji eğitim sisteminin aksayan yönlerini nasıl tamamlıyor, hangi modelleri geliştirdi, nasıl çözümler sunuyor? Mektebim üniformasını taşıyan öğrencinin kazanımları..

'Ülkemizde Öğrencilerin Geleceği Planlanmıyor!'
Röportaj


Dünyada teknoloji alanında büyük gelişmeler yaşanırken, toplumsal beklentiler ve ihtiyaçlar da bu gelişmelere paralel değişiklik gösteriyor.

Teknolojik gelişmelerin eğitim sistemine entegre edildiği bu dönemde Türkiye'de de pek çok eğitim kurumu  dünya standartlarında bireyler yetiştirmek adına beklentiler doğrultusunda kimi zaman özgün, kimi zamanda yabancı patentli eğitim modellerini kurgulayarak Türk eğitim sistemine katkıda bulunuyor.

Her velinin beklentisi farklılık göstersede okul seçerken aslında en önemli faktörlerin başında,  seçilen okulun, çocuğun zihinsel, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını öngörebilen ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygun ortamı sunabilecek yapıda olup olmadığını sorgulamaktan geçiyor.

Çocukların her kademede gelişimlerinin gözlendiği ve bu ölçüde özgün programlar geliştirerek  öğrencilerin akademik ve duygusal başarılarını 'Öğrenci Koçluğu' modeliyle de destekleyerek toplumsal ve bireysel değer yargılarını muhafaza edebilen , kariyer hedeflerinde 'kendi'​ lerini keşfederek kendi 'en iyileri'ni yaratma konusunda başarılı çözümler sunan Mektebim Koleji, alışılmış ezberci eğitimin kalıplarını yıkıyor.


Eğitim Ajansı olarak, kurguladığı eğitim modelleriyle eğitimin aksayan yönlerine çözümler geliştiren bu doğrultuda farklılık yaratan  Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ile  Türk eğitim sistemine katkıları hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

 

ÖZEL RÖPORTAJ;
BİLLUR OCAK - ARZU KALAYLI
www.egitimajansi.com


*Mektebim Koleji olarak hangi eğitim modellerini uyguluyorsunuz?

Mektebim Koleji, çağdaş ve modern eğitim ortamlarında son teknolojiyi kullanarak dünya standartlarında eğitim imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek- göreneklerimize karşı duyarlı, tabiatı koruyan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmektedir. 


Mektebim Koleji, uyguladığı eğitim modellerinde teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak kaliteyi arttırmakta, her geçen gün kendini geliştirmekte ve yenilemektedir. Öğretmen ve çalışanlarımızın kalitesi, teknolojik ve fiziki alt yapımız anaokulundan liseye kadar öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için tasarlanmıştır. Okullarımızda Çocuğa Görelik İlkesi başta olmak üzere Etkinlik ve Verimlilik İlkesi, Değerlerimiz İlkesi, Karakter Eğitimi ilkesi, Ölçüt Bazlı Çalışma İlkesi ve Geleceğin İnsanı İlkeleri uygulanmaktadır. 

 

MEKTEBİM KARİYER ÇÖZÜMLERİ MODELİ


Mektebim Koleji, anaokulundan liseye kadar her kademede öğrencilerin yaş ve zekâ düzeylerini göz önüne alarak özel eğitim modelleri uygulamaktadır. Özgün eğitim modelleriyle teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, yabancı dil bilgisi gelişmiş, yaşayarak ve keşfederek öğrenen yeni nesiller yetiştirmektedir. Mektebim Koleji anaokullarında, Çoklu Zekâ, Montessori, High/ Scope, Scamper, Reco Emilliya metotları ile çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimleri desteklenmektedir. Mektebim Kids Academy'de, anne, baba ve okul işbirliği ile çocuklar, bilgiyi ezbere dayalı olmadan; araştırarak, keşfederek, sorgulayarak, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedir. İlkokul kademesinde “Yapılandırmacı” Eğitim Modelini uygulayan Mektebim Koleji, inovatif düşünen, sorgulayan ve karar verme yetisine sahip, kendini ifade edebilen öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Ortaokul ve liselerde bütün branşlarda tam öğrenme temel alınarak Bloom’un Taksonomisindeki basamaklar ve Beş Akıl Uygulaması kullanılmaktadır. Aynı zamanda çağın gereklerine uygun şekilde gelişmeleri takip eden, teknolojinin sunduğu hizmetleri eğitimin temeline yerleştirerek verimli şekilde kullanan Mektebim Koleji, M-CSM (Mektebim-Career Solutions Model) Mektebim Kariyer Çözümleri Modeli’ni yine lise kademesinde uygulamaktadır. Bu model, öğrencilerin lise yıllarında ‘KENDİ’ lerinin farkına varıp ‘KENDİ EN İYİLERİNİ’ yaratmasını sağlamaktadır.
 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Çocukların her kademede;

21.yy’da pratik zekâ, yaratıcılık, iyi iletişim becerisi, iş ve yönetim bilgisi, liderlik, yüksek etik standart, dinamizm, yaşam boyu öğrenme disiplini, zorlukları yenme gücü sahibi gençlere ihtiyaç vardır. Bu eğitim modelleriyle liderlik vasıfları ve özgüveni yüksek, kendini rahat ifade edebilen, yaratıcı, sorgulayıcı, katılımcı bir nesil yetiştiren Mektebim Koleji, öğrencilerinin akademik ve duygusal başarılarını "Öğrenci Koçluğu" sistemiyle desteklemektedir.

 

*Eğitim modellerinizi kurgularken belirleyici faktör ne oldu, neyi amaçladınız?

Mektebim Koleji’nde eğitim modellerimizi kurgularken anne, baba ve okul işbirliği ile öğrencilerimizin bilgiyi ezbere dayalı şekilde değil, araştırarak, keşfederek, sorgulayarak ve yaşayarak edinmesini sağlamayı amaçladık. Atatürk’ün kurmuş olduğu Millet Mekteplerinin okur-yazarlığı yayma prensibinden hareketle Kariyer okur-yazarlığı, Bilim okur-yazarlığı, Sanat okuryazarlığı, Medya okur- yazarlığı, Teknoloji okur-yazarlığının arttırılmasına yönelik özgün modeller benimsedik. Öğrencilerimizi temel yetkinlikler kazandırarak, inisiyatif alabilen, problem çözebilen, liderlik yönü güçlü, teknolojiyi yakından takip ederek uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.


''OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU OLMALI!''

*Sizce ülkemizde eğitim sisteminin başlıca sorunu nedir? Çözüm önerileriniz

Okul öncesi eğitim bilindiği üzere eğitimin temeli ve en önemli kademesidir. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişimlerinin en hızlı olduğu, kişiliğin %70’inin tamamlandığı bu dönemin eğitime kazandırılması gerekir. Yani bu dönemde siz binanın temelini atarsınız. Çoğu zaman bu kademeye gerekli önem verilmeye çalışılmışsa da maalesef devamı getirilememiştir. Okul öncesi eğitimin gelişmiş ülkelerde okullaşma oranı  % 90-100’dür. Türkiye’nin de gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerekir. 5 yaş grubu okullaşma oranı %100 e, 3-4 yaş okullaşma oranı da % 80 e çıkarılmalıdır. ''60 AYLIK BİR ÇOCUK İÇİN İLKOKUL ERKEN BİR DÖNEMDİR''

4+4+4 sistemi ile ilkokula başlama yaşı oldukça düşmüştür. 60 aylık bir çocuk için ilkokul erken bir dönemdir. İlkokula kayıt için öğrencinin en az 68-72 aylık olması gerekmektedir. İlkokuldaki ana derslerin konu ve üniteleri oldukça ağır bulunmaktadır. Üniversitelerin öğretmen eğitimine önem vermemesi nedeniyle mezun olan öğretmenlerin çalışmaya başladıklarında sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.


''ÜLKEMİZDE ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ İYİ PLANLANMIYOR!''
Ülkemizde öğrencilerin geleceği ile ilgili net çözümler sunan kariyer koçluğu yapılmadığından liseden mezun olan çocuklarımız üniversite ve bölüm seçimlerinde bocalamaktadır.
Her öğrencinin yetenek, ilgi ve becerilerinin bilimsel testlerle belirlenmesi ve eğitim hayatlarının çıkan sonuçlara göre planlanması gerekir.


''EĞİTİM İHTİYAÇLARI GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR''

Eğitim sektöründeki bir takım değişiklikleri normal karşılayabiliriz. Çünkü eğitim ihtiyaçları günümüz koşullarına göre güncellenmelidir. Türkiye’deki sıkıntı sistemin çok fazla değişmesidir. Eğitimin temeli ile alakalı değişiklikler olunca ciddi güven problemleri oluşuyor. Milli Eğitim düzeyine baktığımızda özellikle son on yılda çok fazla değişiklik yapıldığını görüyoruz. Eğitim politikamızın belirlenmesini ve hükümet değişikliklerinde hatta bakanlık düzeyindeki değişikliklerde etkilenmemesini sağlamalıyız. Belirlenen eğitim politikasını günümüz koşullarına göre teknolojik özellikleri de göz önüne alarak yenilemeli ve geliştirmeliyiz.

 

*Öğrencinizi ne tür kazanımlarla mezun ediyorsunuz? 

Uygulamış olduğumuz bütün modellerimiz uluslararası geçerliliği olan akreditasyonlara sahiptir. İşbirliği içinde olduğumuz birlikler aracılığıyla öğrencilerimiz birçok uluslararası projede yer almaktadır. Çocuklarımız, sosyo-kültürel alanlarda eğitim süreleri boyunca çalışmalara katılmakta, projeler yürütmekte ve önemli başarılara imza atmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, toplumsal olaylar karşısında duyarlı ve farkındalık yaratan nesiller olarak hayatlarına devam etmektedirler. Özellikle kariyer planlaması konusunda her eğitim kademesinde ilgi alanlarına göre destek sağlanmakta, lisans ve lisansüstü eğitimleri için hedefleri doğrultusunda hareket etmeleri için imkânlar sunulmaktadır.

 

Milli Eğitim Müfredatına uygun ve eş zamanlı olarak yürütülen sanatsal ve kültürel çalışmalarla öğrencilere yaşayarak öğrenme fırsatı veren Mektebim Koleji, Drama, BioTabiat, Satranç, Yaratıcı Düşünme, Düşünme Becerilerini Geliştirme ve Planetaryum gibi alanların yanı sıra sanat ve müzik atölyeleriyle kişisel yeteneklerini geliştirmeleri konusunda destek olmaktadır. Uluslararası standartlardaki akademik müfredat doğrultusunda, anaokulundan başlayarak tüm öğrencilerine "dünya vatandaşı" olabilme imkânı sağlayarak İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde eğitim olanağı sunmaktadır. Common European Framework (Avrupa Dil Çerçevesi) doğrultusunda şekillendirilmiş akademik müfredat ve NATIVE öğretmenlerle yabancı dil eğitimini gerçekleştiren Mektebim Koleji gelecekte ihtiyaç duyulacak insan gücünü karşılayan sağlıklı nesiller yetiştirmektedir.
 

MEKTEBİM ÖĞRENCİSİNİN KAZANIMLARI;
 

-Öğrencilerimiz tek diploma ile yetinmezler. 

-Öğrencilerimizin en az iki yabancı dilleri vardır.

-Günceli yakından takip eden öğrenciler birer teknoloji vatandaşı olur.

-Uluslararası standartlardaki akademik müfredatımız doğrultusunda, her Mektebim Koleji öğrencisi lise eğitimini tamamladığında dünya standartlarında uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından verilen sertifika ve belgelere sahip olmaktadır.

-Mektebim Koleji’nden mezun olan tüm öğrenciler, eğitim ve öğretim hayatlarında akademik çalışmalarını etkili bir şekilde yönetmede ihtiyaç duyacakları yabancı dil yetilerini geliştirerek mezun olurlar.

-CEFR standartlarında uygulanan eğitim çerçevesinde ilkokuldan mezun olan bir öğrencinin A2 düzeyinde, ortaokuldan mezun olan bir öğrencinin B1 düzeyinde ve liseden mezun olan bir öğrencinin B2 seviyesinde İngilizceye sahip olmasını hedeflenmekte ve bu yönde bir eğitim öğretim sürdürülmektedir.


 

*Yabancı dil eğitiminde ne tür metotlar uygulanıyor, hangi müfredatı, hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

Mektebim Koleji’nde Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common European Framework References), dil hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışı benimsenerek hazırlanmış uluslararası standartlardaki akademik müfredatla dil eğitimi gerçekleştirilmektedir. Çoklu Zekâ Kuramı doğrultusunda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak materyaller üretmekte ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek yeni yaklaşımları yakından takip etmekteyiz. Bu çerçevede yabancı dil eğitiminde de eğlenirken öğreten, öğrenirken üreten bireyler yetiştiriyoruz. 

 

Okullarımızda, M-ELL (Mektebim English Live and Learn) sistemi ile öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerini ve bilgilerinin ömür boyu kalıcı olmasını sağlıyoruz. Derslerimizde Cambridge Üniversitesi Yayınlarını kullanarak farklı kaynaklardan yararlanma imkanı sunuyoruz.  


 

İLKOKUL 2. SINIFTAN İTİBAREN ALMANCA, İSPANYOLCA VE FRANSIZCA DERSLERİ

 

*Yabancı dil eğitiminde farkınızı ortaya koyan yeni bir uygulamanız var mı?

Gelişen ve değişen dünyayı yakından takip eden Mektebim Koleji, Akıllı Eğitim Uygulamaları, Akıllı Tahtalar ve tabletlerle teknolojiyi eğitimlerine entegre etmektedir. Öğrencilerimiz dijital materyaller kullanarak yabancı dil bilgisini güçlendirmektedir.

Tek dille değil en az iki yabancı dille öğrencilerini mezun eden Mektebim Koleji, ilkokul 2.sınıftan itibaren Almanca, İspanyolca ve Fransızca dersleriyle öğrencilerine dünya vatandaşı olma imkânı sunmaktadır. Ders saatleri açısından da diğer okullarla aramızda ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Anaokulundan liseye kadar İngilizce konuşma derslerimiz main course (normal İngilizce dersleri) ile aynı saattedir. Bu da İngilizceye verdiğimiz önemin açık göstergesidir. Native öğretmenlerimizle gerçekleştirilen derslerde bu yıl itibariyle National Geographic kitaplarını kullanarak eğitimimizi destekleyeceğiz. HAFTADA 12 SAAT YABANCI DİL EĞİTİMİ

 

*Haftada kaç saat yabancı dil eğitimi veriliyor?(İlk-Orta-Lise)

Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda 10 saat İngilizce dersi verilmektedir. Bu yıl itibariyle İngilizce derslerimiz 12 saate çıkacaktır. Lisede ise 9.sınıflarda 11, 10. sınıflarda 9, 11. sınıflarda 5 ve 12. sınıflarda 2 saattir. 2.yabancı dil ise 4.sınıfta 4 saat diğer sınıflarda 2 şer saattir. Gelecek sene itibariyle tüm sınıflarımızda 2.yabancı dil saati 4 saate çıkarılacaktır.

 

MEKTEBİM KOLEJİ ÖĞRETMENİNİ NASIL SEÇER?


 

*Eğitim kadronuzu belirlerken kriterleriniz nelerdir? 

Öğretmenlerimizi eğitim sistemimizdeki yerlerini almadan önce farklı kriterler doğrultusunda değerlendirerek mesleki bilgi ve becerilerini ölçüyoruz. Öğretmenlerde, meslekte geçirdikleri süre, eğitim belgeleri, çalışma süreleri, anadal ve yan dallarıyla ilgili aldıkları eğitim ve sertifika programları, akademik başarılar, lisansüstü eğitim belgeleri, yabancı dil bilgisi ve yeterliliği, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar, teknoloji kullanım bilgisi gibi kriterlere önem veriyoruz. Mektebim Ailesine katılan ve yoğun bir değerlendirme süresinden geçen öğretmenlerimizin ise yaşam boyu eğitim felsefesini temel alarak, mesleki gelişimlerine destek olmak adına eğitimlerini sürdürüyoruz. İş başlangıcında 10-15 gün arasında ortanyasyon dönemi yaşayan öğretmenlerimiz daha sonra alanlarında tecrübeli diğer bölüm öğretmenleriyle yerinde uygulama yaparak kurumu ve eğitim ortamlarını tanımaktadır. Yıl içerisinde gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte hizmet içi eğitimlerimiz farklı konu başlıklarıyla sürdürülmektedir. Yönetici adayı öğretmenlerimize özel yönetim organizasyon alanında eğitimler düzenlenmektedir.

 

BURS OLANAKLARI

*Burs olanaklarınız nelerdir, öğrenciler hangi koşullarda burs alabiliyor?

Bursluluk sınavları ve öğrencinin dönem boyunca gösterdiği başarı ile birlikte sportif alanlardaki başarılara da burs desteği sağlıyoruz. %5,%10,%25,%50,%75,%100 burs oranlarımız mevcut.


 

MEKTEBİM'DE, 'FARKLI GELİŞEN' , 'ÜSTÜN ÇOCUKLAR'  İÇİN HANGİ PROGRAMLAR VAR?


*Farklı gelişen, özel eğitim gerekli çocukları hangi koşullarda okulunuza kabul ediyorsunuz?

10-11-Zekânın ölçülmesi ile birlikte belli bir düzeyin üzerinde olan insanlar yüksek zekâya veya üstün yeteneğe sahip olarak adlandırılmıştır. Üstün yetenekliliğin sadece üstün genel zekâ potansiyeline sahip olma ile sınırlı olmamasından dolayı, günümüzde “üstün zekâlı” yerine “üstün yetenekli” kavramının kullanımı tercih edilmektedir. Bunun bir diğer nedeni zekânın daha çok etiketleyici olmasıdır.

 • Yetenek

 • Yaratıcılık 

• Motivasyon. 

“Üstün yetenekli çocuklar, bunların birleşimini geliştirme yeteneğine sahip ve bunları insan performansının önemli alanlarından birinde kullanabilenlerdir.” şeklinde üstün yeteneklilik kavramında yaratıcılığın da önemli yeri olduğunu vurgulamıştır. Bu tarihten itibaren geleneksel zekâ testleri ve zeka bölümü puanlarının üstün yetenekliliği tanılamada yetersiz kaldığı görüşü ağırlık kazanmıştır. Üstün yetenekliler farklı türden insanlar değil, bazı özelliklerinin dağılımı, sıklığı, zamanlaması ve kompozisyonu açısından farklılık gösteren kişiler olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda bu kişilerin, yüksek akademik başarı, keşif ve icat yeteneği, yaratıcı davranışlar yeteneği, liderlik yeteneği, bireysel ve bireyler arası ilişkilerde başarı, görsel ve performansa dayalı sanat dallarındaki yeteneği olmak üzere çeşitli alanlarda başarı gösterdikleri söylenebilir. 

 

Üstün yetenekli çocuklara ayrı eğitim vermek, toplumla bütünleşmelerini sağlayamama, bencil olmalarına neden olma, çok erken yaşta uzmanlaşmanın ileride başka uzmanlık alanlarına yönelememesine neden olma gibi birçok sakıncaları nedeniyle özel okullarda üstün veya özel yeteneklilerin eğitimi artık gelişmiş ülkelerde öğrencinin düzeyi deha düzeyinde olmadığı takdirde tercih edilmemektedir. Okullarımızda öğrenciye görelik ilkesine göre konularımız ele alınır. Çünkü her öğrenci farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Öğrencinin özelliklerine göre dersler ele alınır. Rehberlik birimi testleri, görüşmeleri ve envanterleri ile her öğrencinin farkı fark edilir ve öğrenci kendi içerisinde değerlendirilir.  Esnek programlar dâhilinde öğrencinin yeteneğini destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. 

MEKTEBİM KOLEJİ'NİN SINAV BAŞARISI

*Okulunuzun sınavlarda başarı ortalaması nedir?

Üniversite ve TEOG sınavında 25 öğrenci İngilizce, 14 öğrenci Sosyal bilgiler, 10 öğrenci Fen ve Teknolojiden 9 öğrenci Türkçe’den, 7 öğrenci Matematikten, 60 öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden tüm soruları doğru yanıtlamıştır. Mektebim Koleji TEOG ve YGS- LYS sınavına girecek öğrencilerimiz için sınav koçluğu yapmaktadır. Yıl içerisinde iki haftada bir deneme sınavları yapılır ve TEOG/ YGS_LYS köşesinde birinci öğrenciler duyurusu yapılır. Okulumuzda uygulanan tüm sınavların sonuçları, öğretim ekibimiz tarafından her öğrenciye özel olarak değerlendirilmekte ve öğrenci bilgilendirilerek eksikleri giderici önlemler alınmaktadır. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için birebir derslerimiz, soru çözüm saatlerimiz ve etütlerimizle öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. 

 

Her öğrencinin öğrenme stiline göre Rehberlik birimi ile ortak çalışılarak programlar hazırlanır, öğrenciler eksiklerine göre ders ders konu konu her hafta koçu tarafından takip edilir. Sınava hazırlanan öğrencide motivasyon çok önemlidir. Öğrencilerin motivasyonlarını canlı tutmak adına çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bunlardan ilki Kendimi Aşıyorum projesi. Hiç kimse kendisinin iyiliği için olsa da, bir başkası ile kıyaslanmak istemez. Ama ne yazık ki, özellikle öğrencilerimiz sürekli bu mukayese ile karşı karşıya kalmaktalar. Her deneme sınavı sonucunda Rehberlik servisi ve Koç Öğretmenimizle birlikte öğrencilerimizin sonuçlarını bir önceki deneme sınavına göre yine kendi sonucu ile karşılaştırıp, hangi noktalarda artış sağladığını tespit ediyoruz. Sınıfında en yüksek artışı sağlayıp kendini aşan öğrencimizi bu çabasından dolayı, Kendimi Aşıyorum Projesi kapsamında ödüllendiriyoruz. Amacımız; öğrencilerimize, var olan potansiyellerini kullanmaları halinde başarılı olabileceklerini göstermek ve hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olmaktır. Başarı Duvarımızı Örüyoruz Projemizle, öğrencilerin eksiklerini belirleyip eksikler üzerinden devam ediyoruz. Her öğrencinin sahip olduğu bir başarı duvarı vardır. Eksik tuğlalar kalırsa duvarın sağlamlığı tartışılır. Bu örnekteki gibi tuğlaları eksiksiz yerleştirmemiz gerekiyor eğitimde de. Her öğrencinin eksik konuları deneme sınavlarında belirlenip her konu ile ilgili on tane soru çözmesi ve yapamadıklarını öğretmenine danışmasını sağlıyoruz. Öğrenci koç öğretmeni tarafından takip edilir. 

 

Öğrencilerimizin sınav başarılıar %90 ‘ın üstündedir

 

*Sınavlara hazırlık aşamasında ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

Okullarımızda yürüttüğümüz öğrenci koçluğu sistemi bizim aslında omurgamız. Her öğrencinin bir öğrenci koçu vardır ve yıl boyunca belirlenen hedefe birlikte yürürler. Koç öğretmen öğrencinin okuldaki velisidir. Öğrenci ile veli arasında köprüdür diyebiliriz. 

 

Her okulumuzda kurduğumuz Başarı Artırma Merkezleri (BAM tel) öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalarına yıl içerisinde devam ederler. 8 ve 12. Sınıflarımız için yürüttüğümüz TEOG/ YGS- LYS Coaching sistemimiz BAM’ın içerisindeki bir koçluk sistemimiz. Bu sistem içerisinde öğrenci ders ders konu konu takip edilir. Her hafta öğrencinin hangi dersten hangi konuya hangi kaynaktan nasıl kaç soru çözerek kaç deneme sınavı yaparak hazırlanması gerektiği koç öğretmen ve branş öğretmenleri işbirliği ile öğrenciye verilir. Haftalık olarak takibi yapılır. BAM kapsamında Kendimi Aşıyorum ve Başarı Duvarımızı Örüyoruz projelerini yürütüyoruz. Rekabet ne yazık ki sınav sisteminin bir gerçeği. Fakat biz Kendimi Aşıyorum projesi ile öğrencileri kendileri ile rekabet etmeye yöneltiyoruz. Her deneme sınavı sonrası kendini en fazla geçen öğrenciyi ödüllendiriyoruz. Sınava hazırlanan öğrencinim üzerinde durması gereken nokta yanlış sorular ve boşlarıdır. Tüm sınav çalışmalarını bir duvar örüntüsüne benzetiyoruz biz. Örneğin sözcükte anlamı bilmeden paragrafta anlamı yapamaz öğrenci. Ya da üslü sayıları bilmeden türev alamaz. O zaman bizim her konuyu çok iyi ele alabilmemiz gerekir. Eksik tuğla bırakmamak gerekir. Öğrencinin deneme sınavlarında yaptığı her yanlış ve boş soru belirlenir. Her bir yanlış soru için öğrenci 10 soru çözer, çözemediklerini gelip öğretmenlerine sorar. Koç öğretmeni öğrenciye haftalık olarak hangi konuda ne kadar soru çözmesi gerektiğinin bilgisini verir. 

 

Rehberlik biriminiz dönem içinde ne tür çalışmalar yürütüyor? Sınava hazırlık dışında öğrencilerin bireysel gelişim ve başarı grafikleri nasıl ölçülüyor, kayıt altına alınıyor mu?

Okullarımızda kurduğumuz ve Rehberlik Birimlerince takibi yapılan Başarıyı Artırma Merkezleri (BAM) ile başarı odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

BAM’ı 3 ana başlığa ayırıyoruz:

1.BAM-Student(BAM-S)

2.BAM-Parent(BAM-P)

3.BAM-Teacher(BAM-T)

 

1 ) BAM-S(BAM -Student)

Öğrenci Koçluğu (StudentCoaching)

Eylül ayında koç öğretmenlerimize ve öğrencilerimize uyguladığımız Enneagram ve Benego kişilik testlerine göre koç öğretmen ve öğrenci eşleştirmesi yapılır. Koçluk Gündemleri psikolojik teknikler kullanılarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimize sunulan gündemler, envanterler, etkinlikler psikolojik, sosyolojik ve felsefik alt yapısı olan çalışmalardır.

Başarabilirim Çünkü Köşesi:

Bir şeyin olumsuzunu bilmek, belirlemek, olumluya çevirmemize olanak sağlar. Bu yüzden her koçluk saatimizde öğrencilerimiz için hazırlanan 'Başarabilirim Çünkü' köşemizde öğrencilerimizin bilinçaltına hedeflerine, çalışma planlarına, yöntemlerine, motivasyonlarına yönelik cümleler yazıyor ve her birinin bu cümleyi hafta mottosu haline getirmesini istiyoruz. 

TEOG/YGS-LYS COACHING

TEOG ve YGS-LYS sürecinde öğrencilerimize sınav koçluğu yapıyoruz. Başarı odaklı olarak öğrencilerimizi birebir, branşlar bazında takibini yapıyoruz ve eksikleri belirleyerek başarı duvarlarını örüyoruz.

TESTLER ENVANTERLER

Enneagram Kişilik Testi, Benego Kişilik Testi, SWOT Analizi, Sınav Kaygısı mı?, Rathus Atılganlık Envanteri, Öğrenme Stilleri Envanteri, Verimli Ders Çalışmayı Biliyor Musun?, Hafıza Testi (Dikkat toplama Egzersizleri), Kendini Tanımak İçin Kılavuz, Holland'ın Mesleki Seçim Envanteri, Beier Cümle Tamamlama Testi gibi envanterler ve testleri uyguluyoruz. 

GRUP ÇALIŞMALARI

Özgüven eksikliği yaşayan öğrenciler için Atılganlık Eğitimi, sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için Sınav Kaygısı, Dikkat güçlendirmek için Dikkat Artırma ve zorbalığa maruz kalan öğrenciler için Akran Zorbalığı grup çalışmalarını yürütüyor rehberlik birimimiz. 

Seminerler:

Eylül ayında oryantasyon semineriyle başlıyoruz. Sınav sisteminden ergenliğe kadar her ay bir seminer konusu ile öğrencilerimizle bir arada oluyoruz. 

2) BAM-P(BAM PARENT)

- Parent School: Anne Babalara yönelik olara4 hafta boyunca verilmesi planlanan ve yıl içinde atölye ve seminerlerle desteklenecek programdır. Eğitimin içeriğinde; Gelişim dönemleri İletişim Özellikleri Yaygın Anne Baba Tutumları Çocuğun Akademik Başarısını Yükseltmede Anne Baba Rolü Başarıya Götüren Aile Motivasyon sağlama gibi konular yer alacaktır.

Atölye ve Seminerler: Yıl içerisinde her ay belirlenen konularla ilgili olarak atölye ve seminer çalışmalarımız yapılmaktadır. 

Aile Mektupları: Her ay Rehberlik Zümresi tarafından hazırlanan Aile Mektupları velilerimize gönderilmektedir.

FİLM GÜNLERİ: Velilerimize Eylül Ayından Haziran Ayına kadar sinema günleri düzenleyerek örneklem üzerinde düşünmelerini sağlıyoruz.

3) BAM- T (BAM TEACHER) 

- Koçluk Eğitimleri: Öğretmenlerimize yönelik olarak koçluk sistemini okullarımızda yürütürken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ele aldığımız eğitimler. Yıl içerisinde tüm koç öğretmenlerimiz eğitim almaya devam ederler. 

-Atölyeler: İletişim Engelleri, Sınıf Yönetimi, Geri Bildirim gibi konularda atölyeler düzenliyoruz. 

- FİLM GÜNLERİ: Öğretmenlerimize yönelik olarak Eylül'den Haziran'a kadar planlanacak eğitici film gösterimleri ve eğitim üzerine yapılan konuşmaların yer alacağı etkinliğimizdir. 

 

ANNE , BABA,TORUN ATÖLYESİ

*Öğrenci velileriyle ne sıklıkla bir araya geliniyor, ne tür aktiviteler yürütülüyor?

Anaokulu olarak velilerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Anaokulu ve ilkokullarında bireysel ve genel veli toplantıları ile bilgi paylaşımları yaparken, anaokulu olarak sınıf içi etkinlik olan Celebration ve okul içinde yapılan SAM etkinliğiyle velilerimizle eğlenceli diyaloglar da kurmaktayız. Senenin başından itibaren oryantasyon süreci ile başlayan veli iletişimlerimiz, oryantasyon döneminde sıklıkla yaptığımız bu görüşmelerimiz daha sonra her ay yaptığımız telefon görüşmeleri ile devam etmektedir. Ayrıca rehberlik biriminin paralel yürüttüğü iletişimlerde, velilerimiz rehber öğretmenleriyle yıl içerisinde birebir görüşmeler için Eylül, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında bir araya gelirler. Ayrıca yapılan atölye ve seminerlerle bir araya gelerek bilgilendirmeler yapılır. 

 

Anne Atölyesi (Annelik Zor Zanaat):  Annelere yönelik olarak yaptığımız atölyede, annelerimizin çocuk gelişiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğine, anne tutumlarından, çalışan anne gibi konuları ele aldığımız atölyedir.

Baba Atölyesi (En Baba Atölye): Babanın toplumdaki rolü, baba tutumları, baba rolü, babanın ailedeki rolü gibi konuları ele alıyoruz. 

Torun Atölyesi (Bak, Bu da Benim Torun!) : Büyükanne ve Büyükbabanın Çocuğun Hayatındaki Yeri konusuna yer vermek istedik. Özellikle Türk toplumunda aile büyüklerinin yeri hem çocuklar hem anne-babalar için çok özeldir. Söz konusu bir de “torun“ olunca büyük ebeveynlerin sevgisi apayrıdır. Biz de buradan yola çıkarak, daha sağlıklı torun-ebeveyn ilişkileri için, büyük ebeveyn-anne, baba-torun üçgeninde sıkça karşılaşılan sorunlara ve bunların çözümü için önerilere değindiğimiz atölye çalışmamızdır. 

 

Ayrıca velilerimize öğrencileriyle birlikte zaman geçirerek fotoğraflamalarını ve rehber öğretmene getirerek sorumluluk sahibi olmalarını sağlama gibi okul dışı görevlendirmelerimizi de yapıyoruz. 

 

 

Eğitim, veli-öğrenci-öğretmen işbirliği ile gerçekleşen bir süreçtir. Her öğrencinin bir koç öğretmeni vardır. Koç öğretmenler Eylül Ayında belli olur. Koç Öğretmen-Öğrenci ve Veli üçlü görüşmeleri yıl içinde Eylül, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında yapılır. Ayrıca Eylül, Kasım, Mart ve Mayıs aylarında rehber öğretmen, öğrenci ve veli görüşmeleri yapılır. Bunların dışında velilerimiz atölye, seminer gibi çalışmalarda okullarımıza davet edilir. Özel günlerde ve öğrencilerimizin hazırladıkları aktivitelerde velilerimizi okullarımızda ağırlıyoruz. 


KAMPÜSTE NELER VAR?

*Öğrenciler kampüs içinde ne tür aktivitelere katılma imkânı buluyor?

Anaokulu ve ilkokullarında bulunan branş dersleri ile öğrencilerimiz oldukça aktif zaman geçirmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz öğrendikleri konuları kalıcı hale geçirmeleri için bu derslerimizin okul içi ve okul dışı aktivitelerine katılıyorlar. Her kampüsümüzde öğrenci konseyleri tüm okul içi organizasyonlarda aktif rol alıp sosyal sorumluluk projeler üretip, öğrenci kulüpleri ile sosyalleşme imkânları buluyor. Aynı alanda sanat ve spor, bilim, müze ve sergiler ile çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyorlar.


 

Öğrencilerimiz tüm kampüslerimizde Mektebim Koleji’nin sağlamış olduğu sosyal ve kültürel ortamlardan, etkinliklerden faydalanabilmektedir. Bu tip etkinliklerimiz sadece öğrenciler için değil, ana-baba hatta tüm aileyi kapsamaktadır. Kapalı spor salonları, özel oyun odaları, branş dersleri için hazırlanan özel atölyeler, planetaryumlar, kapalı yüzme havuzları, sinema salonları, konferans salonları, buz pistleri ve daha birçok alan ile öğrencilerimize sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek gelişimlerini destekliyoruz. Yarışmalar, bahar şenlikleri, konferanslar, seminerler, konserler, sanat etkinlikleri ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Farklı branşlarda kurulan takımlarımızla öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanda başarılarını destekliyoruz. Öğrencilerimize Sporda Başarı ve Eğitimde Başarı bursları vererek geleceklerine yön veriyor, katkı sağlıyoruz.

 

DERECE GETİREN BAŞARILARI

*Ulusal ya da uluslararası derece almış projeleriniz ve diğer başarılarınızdan bahseder misiniz?

Uluslararası fen ve matematik yarışmalarında çeşitli Türkiye derecelerinin yanında spor dalında okçuluk, voleybol, futbol alanlarında Türkiye derecelerimiz mevcut. 

 

2015 -.... PROJELERİ

*Gelecek yıllarda Mektebim’de ne tür yenilikler olacak?

Anaokulunda ve ilkokullarımızda 2015 Eylül ayından itibaren Etik, Yoga Kids ve Kozmos adlı özgün derslerimiz uygulanmaya başlayacaktır. Derslerimizi destekleyici kitaplar, oyunlar, aile katılımlı ödev ve projeler, alan gezileri ve okullarımızda bulunan Planetaryumlar ile çeşitli aktiviteler uygulayacağız. Türkiye’de ilk kez Mektebim Koleji’nde uygulanan el-göz koordinasyonu, ince motor kas gelişimine yönelik, yaratıcılığı ön plana çıkaran ürün oluşturma çalışmalarının yapıldığı San-Art dersimizin önderliğinde, tüm okul öncesi çocuklarına bir yarışma düzenlenecektir. 

 

İlkokulda Junior Student Coaching sistemi ile öğrencilerimizi 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar öğrenci koçluğu sistemi ile takip edeceğiz. 


 

JUNIOR STUDENT COACHING NEDİR?

Junior Student Coaching 4 basamaktan oluşan Rehberlik ve Sınıf öğretmenleri ile ortaklaşa yürütülecek sistemin adıdır. 

Student Coaching (1,2,3,4. sınıf) 

Family Coaching(1,2,3,4. sınıf) 

Achivement Coaching (1,2,3,4. sınıf)

Career Coaching(3,4. sınıf) 

Öğrencilere yönelik olarak yapılacak olan koçluk sistemleri dışında, ailelere ve öğretmenlere yönelik olarak çalışmalarımız devam edecektir. 

Parent School ile aile Koçluluğuna başlayacak ve yıl içerisinde seminer ve atölyelerle destekleyeceğiz. 

 

Öğretmenlere yönelik olarak Koçlar yıl boyunca koçlukla ilgili eğitimler alacaklar ve öğrencilerini yönlendirmede doğru adımlar atacaklar. Öğretmenlere uygulanacak kişilik testleri Rehberlik birimince uygulanacak ve dosyalara eklenecektir. Yıl içerisinde atölye ve seminerlerle program desteklenecektir. 

 

Kendini ifade edebilen, düşünen, yenilikçi, yaratıcı, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, teknoloji bilgisinin üst seviyede olduğu öğrenciler yetiştirerek Türk eğitim Sistemine ve geleceğimize yatırım yapan Mektebim Koleji, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda birçok proje ve çalışmaya öncülük ediyor.

Bölümler tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projeleriyle topluma faydalı nesiller yetiştiren Mektebim Koleji, İstanbul ve diğer illerde açacağı yeni kampüsleriyle Millet Mektepleri Sempozyumu, Ailemle Okuyorum Projesi, İyiliğe Koş, DNA Günü Rekor Denemesi, Uluslararası Bilimsel Geziler (NASA, CERN) gibi birçok proje gerçekleştirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)