adscode

ÖZEL KURUMLARIN MEB YETKİLİLERİNDEN BEKLENTİLERİ

Tanıdığım özel öğretim kurumlarının kurucu ve kurucu temsilcileri yapılacak ufak tefek değişikliklerle...

mcanga25@gmail.com
Tanıdığım özel öğretim kurumlarının kurucu ve kurucu temsilcileri yapılacak ufak tefek değişikliklerle MEB yetkilileri için küçük, özel kurumlar için büyük sayılan bazı sorunlara çare bulunmasını özel öğretim kurumlarının daha kaliteli ve sorunsuz eğitim öğretim yapmalarına imkan sağlayacaktır.

            ÖÖKY’nin ücretlerin iadesi başlıklı 56. maddesinde; “ Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.  Ücretlerin iade edilebilmesi için; Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması; Kurumun kapanması; Dönemin açılamaması;  Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi; Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.”denmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden; Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yine ÖÖKY’nin ücretlerin iadesi başlıklı 56. Maddesinin;1., 2. Fıkralarındaki belirtine şartlar dışında özel okul, etüt eğitim merkezi gibi ücretini yıllık olarak belirleyen kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;  “Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda olan bir okulda ya da etüt eğitim merkezinde 24’er kişilik ya da 14-   15’şer kişilik sınıflar oluşturulsun. Bu sınıflara göre yer, araç gereç, öğretmen ve diğer yardımcı personel alımları ve atamalarını yapıyoruz. Bundan sonra her sınıftan ya da bazı sınıflardan ders başlamadan ya da ders başladıktan bir, iki hafta ya da bir ay sonra öğrencilerden 5’şer, altışar kişinin hele  hele bazı özel durumlarda 10 ya da daha fazla kişinin ayrılmak istemesi halinde yıllık ücretin yüzde onu ve devam ettiği günlerin ücretinin iade edilmesi hükmü kurumları çok zor durumda bırakmaktadır.

            Sayın MEB yetkilileri; Ders saati ücretine göre kayıt yapan bir öğrenci ya da kursiyerlerden 5-6 kişi olunca dönemi açıyoruz. Kayıt yaptırdıktan bir müddet sonra geçerli bir mazereti olmamasına karşın bunlardan 2 ya da 3’ünün kurumdan ayrılmak istediğinde; ÖÖKY’nin ücretlerin iadesi başlıklı 56. Maddesinin 3. Fıkrasının b ve c  bendleri uyarınca; “Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.” hükmüne göre hareket edildiğinde; zaten hiçbir kar gözetilmeden açılan bu sınıfa derslik ayrılmış, öğretmen atanmış, ders araç ve gereçleri temin edilmiş, gerektiğinde derslik ilavesi yapılmış olduğundan bu şartlara göre ayrılanlardan dolayı zorunlu olarak zararına eğitim veriyoruz. Bu öyle tek tük olan bir olayda değildir. Çok sık karşılaştığımız bir olaydır. Bu maddenin ticaret kurallarına göre yeniden düzenlenmesini ve kayıt iptal şartlarının keyfilikten çıkartılarak haklı bazı gerekçelere bağlanmasını bizleri rahatlatacaktır.

Sayın MEB yetkilileri, ÖÖKY’nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının diğer maddeleri dışında; Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve Şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor; Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor; Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.” istenir hükmü bulunmaktadır.

Özellikle büyük şehirlerde iskanlı bir bina iskan alırken ÖÖKY’nin 5/2. Maddesinin “k-l-m” maddelerinde belirtilen kurallara uygun izin almış olan bir binada iskandan birkaç yıl sonra ya da o binada izin almış bir kurum binasını başka bir kurumun kiralaması yeni bir kurum açmak istemesi halinde;  binaya yeniden İtfaiye, Sağlık ve Sağlamlık raporu alınması istenmektedir. Yangın merdiveni yapmaya fiziki şartlar uygun olmayınca çok zorda kalındığı görülmektedir. Hele kurumda en ufak bir değişiklik yapılması halinde de bu raporların yenilenmesinin istenmesi de çok büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır. En azından bir kurum için İtfaiye raporu alınmışsa ve binada kontenjanı artırmayan bir değişiklik söz konusu olduğunda İtfaiye raporu istenmemesi yönünde bir değişiklik yapılması, bu ve buna benzer bazı sıkıntıların giderilmesi için özel kurum temsilcileri ile görüşülmesi ve bunlara bir çözüm yolu bulunması Bakanlığımızın özel kurumlara bakış açısını ortaya koyacak ve bu kurumları rahatlatacaktır.

Sayın MEB yetkilileri; özel kurumların sizlerden isteği bu ve buna benzer taleplerini dikkate alarak; kurumları çok zor durumda bırakan bazı maddelerini daha adaletli ve rasyonel bir hale getirilmesi için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalar yaparak yeni düzenlemeler yapmanız yerinde olacaktır.
 
                                                                                              Metin ÇANGA
                                                                                       Emekli Maarif Müfettişi
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)