adscode

Özel Öğretim Kurumları Meseleleri...

Özel öğretim kurumları eğitimizin bir gerçeği. Bazen devletin yükünü paylaşan, istihdam sağlayan ve kaliteli çalışanları vasıtasıyla resmi kurumlara da bir yarışma, geri kalmama vb...

mcanga25@gmail.com
Özel öğretim kurumları eğitimizin bir gerçeği. Bazen devletin yükünü paylaşan, istihdam sağlayan ve kaliteli çalışanları vasıtasıyla resmi kurumlara da bir yarışma, geri kalmama vb. gibi katkılar sağlayan kurum ve kuruluşlardır.

Ancak; Özel öğretim kurum ve kuruluşlarının şikayetçi oldukları en önemli hususta değişen her hükümet ve her bakan sonrasında o hükümetin siyasi çizgisi ve o bakanın  fikir ve düşüncelerine göre kuralları sık sık değişen  mevzuatıdır.

Özel öğretim kurumları mevzuatında o kadar sık değişiklik yapılmaktadır ki bazen biz eğitimciler bile bunlara yetişmekte güçlük çekmekteyiz.

Neden böyle olmakta, neden özel öğretim mevzuatı evrensel hukuk kurallarına aykırı maddeler taşımaktadır? Bunun nedeni bu mevzuatlar düzenlenirken yukarıda sözünü ettiğim gibi bu mevzuatı hazırlayanlar o dönemin hükümetine, bakanına ve genel müdürüne şirin görünmek için onların düşüncelerine uygun olarak mevzuat düzenledikleri ve “Kervan yolda dizilir.” mantığı ile acele yapılan yönetmelik ya da değişikliklerde görülen eksiklileri bütüne dikkat etmeden  değiştirdikleri ve yapılan bu değişikliklerde düzenledikleri mevzuat, hukuk ve müktesep haklara aykırı sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Bu konularla ilgili sıkıntıları dile getirirken bunlardan en önemlilerinden birisi daha önce özel öğretim kurumu olarak açılış tarihindeki mevzuata göre kurum açma izni ve ruhsatı alan bir kurum kontenjanı etkileyen bir değişiklik yaptığında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen “ ( 1 )  Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.” ………İbaresinin yanı sıra;

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesince isteneni bazı maddeleri yanı sıra  “k) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. l) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor. m) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.”   almalarını gerektiği hükümlerinin bulunduğu görülmektedir.

Kururumlar bu belgeleri almak istemektedirler ama; onların kurum açma izni aldıkları tarihten sonra sağlamlık raporu, itfaiye raporu ve sağlık raporlarında kurallar değişmiş ve yeni kurallara göre faaliyet gösterdikleri binaya değişiklik izni almaları mümkün görülmemektedir.

Ayrıca; kurum açma izni almak istedikleri işyeri ruhsatı bile olan ve aynı binada sinema, düğün salonu vb. olan bir bina için bile yeni Yönetmeliklere göre sağlamlık raporu, itfaiye raporu ve sağlık raporu alınması istenmektedir. Bunlardan sağlamlık raporu ve sağlık raporu istenmesinin bir mantığı var ve alınması o kadar problem teşkil etmemektedir.  

Ancak var olan itfaiye raporunu yenileme gündeme geldiğinde merdiven genişliği, basamak yüksekliği, döner merdiven vb. yeni kurallar istenmektedir.

Sorarım size 300-500 kişilik düğün salonu, 400 kişilik sinema salonu ve birçok mağaza ve dükkanın olduğu binaya 50, 1000 ya da 200 vb. kontenjanlı bir kurum açmak isteyince  daha önceki binlerce kişiye yeten ve aynı müdürlük tarafından verilen yangından korunmanın yeterli olup olmadığını belirten yangın merdiveni ya da yangın merdiveninin çıkış yeri neden yeterli görülmez buna anlam veremiyorum.

Bu ve buna benzer sorunların olmaması için özel öğretime şimdiki genel müdür gibi bu tür kurumlarda yıllarını vermiş kişileri getirmenin doğru olduğunu, ancak onun ekibine ve danışma organlarına bu konuda tecrübeli bürokratların ve kurum temsilcilerini alınmasını; bu kişilerin çalışmalarında siyasi değil hukuk kurallarının  ve özel öğretim kurumlarını eğitime önemli katkılarda bulunan kurumlar olmasını dikkate alarak özgür çalışma ortamı ile tüm mevzuatın uyum içinde değerlendirilmesini sağlayacak ekiplerin kurularak  bir çalışma yapılması ve akla, mantığa, evrensel hukuka aykırı maddeleri ayıklayarak ve yerine her kesimin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek yenilikler getirilmesi Ülkemiz ve eğitim öğretim çalışmalarının daha da verimli hale getirilmesi gerekmektedir.

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)