adscode

YÖK Disiplin Yetkilerini Devrediyor

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

YÖK Disiplin Yetkilerini Devrediyor
Üniversite
2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) bendi, 01.03.2014 tarihli 6528 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değiştirilmiş, söz konusu değişiklikle öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olarak belirlenmiş, hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkilerinin, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.  

Bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir” hükmü Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 tarihli ve E:2014/100, K:2015/6 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu iptal kararı nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu düzenini ihlal edici nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı sebebiyle kanuni düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Anayasa Mahkemesinin anılan kararı sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uygulanamaz hale geldiğinden, bu Yönetmelikte yer alan üniversite personeline ilişkin suçlar bakımından bir ceza tayini mümkün olmayacaktır. O kadar ki intihal, cinsel taciz gibi ciddi suçlar dahi cezasız kalacak ya da bu suçların ağırlığına uygun disiplin cezası verilemeyecektir. Bu nedenle yükseköğretim personeli bakımından disiplin cezaları ve fiillerinin, yasa ile düzenlenmesi gerekmektedir.
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine, öğretim elemanlarına ve diğer personeline ilgili mevzuat ile yüklenen sorumlulukların diğer kamu personeline nazaran farklı nitelikte olması sebebiyle, Yükseköğretim personeline ilişkin disiplin suç ve cezalarını düzenleyen ayrı bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda hazırlanan ve 2547 sayılı Kanuna eklenmesi gerektiği düşünülen yasa çalışması ile rektör ve dekanlar dışındaki yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemlerini yürütme ve karar alma yetkileri üniversite disiplin amirleri ve kurullarına bırakılmaktadır. Böylelikle rektör ve dekanlar dışındaki yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemleri üniversiteler bünyesinde sonuçlandırılacak, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde ise yalnızca rektörler ve dekanlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları karara bağlanacaktır.

Ayrıca bilimsel çalışmalarda ciddi sorun haline gelen bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlallerine de yasa taslağında yer verilmiştir. Bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlalleri herhangi bir kanun ile disiplin suçu olarak düzenlenmediğinden, bu ihlallere bir disiplin cezası verilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple yasa taslağında bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin bazı suç ve cezalara da yer verilmiştir. 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)