adscode
adscode

İşte İYİ Parti'nin seçim beyannamesinden eğitim başlıkları!

İYİ Parti Ankara'da, 138 sayfalık seçim beyannamesini açıkladı. Beyannameyi açıklamak için kürsüye çıkan Akşener vaatlerini açıkladı. PEki eğitimle ilgili vaatleri yani İYİ Parti'nin eğitim politikası…

İşte İYİ Parti'nin seçim beyannamesinden eğitim başlıkları!
Eğitim
Türkiye'yi Uluslararası Eğitim Sıralamalarında hak ettiği yere getireceğiz. PISA sıralamasında ilk 20'yi hedefleyeceğiz. Dünyada ilk 100 üniversite arasında 5 Türk Üniversitesi girmesini sağlayacağız. 

Türkiye'nin ilk ve ortaöğretimde PISA endeksinde ilk 5 yıl içinde ilk 20 ülke arasına girmesini, yükseköğretimde dünyadaki ilk 500 listesinde, ilk 100 üniversite arasına 5 üniversite ve ilk 500'de ise 30 üniversite ile girmesini sağlayacağız. Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma kalitesi, bilimsel üretkenliği, ülke içinde ve uluslararası paydaşlarıyla rekabet, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini arzu edilen seviyeye çıkaracağız. Bu çerçevede; yurt dışında önemli üniversitelerde başarılarını kanıtlamış öğretim üyelerimizin tersine beyin göçü ile üniversitelerimize kazandırılmaları için gayret sarf edeceğiz.

Eğitim Politikalarını iyi yöneƟşim ilkeleri çerçevesinde belirleyeceğiz. 

Eğitimde Sosyal Diyalog mekanizması ile eğitim sisteminin paydaşlarını eğitim politikalarının belirlenmesinde etkin kılacağız. Talim Terbiye Kurulunu yeniden yapılandıracağız. Mesleki Eğitim Programlarını günün ihtiyaçları ve ekonominin taleplerine uygun şekilde oluşturacağız.

Eğitim müfredatını öğrencilerin analitik becerileri, üretii ve yenilikçi yetkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı oluşturacağız. 

Öğrencilerimizin, yaratıcı, özgür, eleştirel düşünebilme, birlikte yaşama ve birlikte çalışma becerilerini geliştireceğiz. Öğrencilerin problem çözme, araşƨrma, sorgulama, teknolojiyi etkili kullanma ve girişimcilik becerileri ile analiz, değerlendirme ve sentez yetkinliklerine ve milli değerlere sahip, insan haklarına, doğaya ve çevreye duyarlı, ''iyi insan'' olarak yetiştirilmesi için çabalayacağız. 

Ders kitaplarını Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olarak eğitim birliği ilkesi üzerinden yeniden yazacağız. Müfredat anarşisini ortadan kaldıracağız, modern becerileri müfredata ekleyeceğiz. Eğitim müfredatını öğrencilerin analitik becerileri, üretici ve yenilikçi yetkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı yapacağız. Bilgi ve kazanım ağırlıklı yapıdan beceri odaklı, yaratıcı ve sorgulayıcı bir yapıya geçeceğiz. İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlayacağız. 

İlkokul ve liselerde yap-boz haline getirilmiş olan müfredat ve sınav sistemini yeniden düzenleyeceğiz. İlköğretimin tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımızın yetenek sahibi oldukları, ilgi duydukları ve gelişim gösterdikleri alanlara göre teknik, meslek, sağlık, sosyal ve fen liselerine yönlenmesi sağlayacağız.

Eğitime ayrılan kaynakları hem nicelik hem de nitelik olarak artıracağız. 

GSYH'nin eğitime ayrılan payın kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkaracağız. Eğitime ayrılan kaynak tahsislerinde nitelik artırmaya dönük faaliyetlerin payını artıracağız.

Okullarda rehberlik mekanizmasını işler hale getireceğiz. Mesleki yeterliliği olmayan ve branş dışı kişilerin rehberlik yapmasını sağlayan 10 Kasım 2017 tarihli Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğini iptal edeceğiz.

Okullarda rehberlik mekanizması işler hale getireceğiz. Öğrenci koçluğu sistemi ile öğrencilerin okuldan sonrada eğitim ve öğretim içinde kalması için çalışmalar yapacağız, öncelikle pilot uygulamalar başlaƨlarak çıkƨlar alacağız. Tüm temel eğitim kurumlarında rehber öğretmen sayısını artıracağız. 

Okullarda rehberlik sisteminde yeni sorunlara neden olan, mesleki yeterliliği olmayan ve branş dışı kişilerin rehberlik yapmasını sağlayan, Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Rehberlik Hizmetleri yönetmeliğini iptal edeceğiz.

Okul öncesi ve temel eğitimi zorunlu hale getireceğiz; 1 yılı okul öncesi, 12 yılı temel eğitim olmak üzere 13 yıla çıkaracağız. 

Okul çağındaki nüfusun tamamının eğitime erişimini sağlayacağız. Okul öncesi ve temel eğitimi zorunlu hale getireceğiz, eğitim 1+5+3+4 şeklinde uygulayacağız. 1 yıl okul öncesi, 12 yıl temel eğitim olmak üzere 13 yıla çıkarılması için gerekli çalışmalar yapacağız.

Derslik sayılarını artıracağız, öğrenci yurtlarını yaygınlaştıracağız. 

İkili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulamalarını hızlı bir şekilde sonlandıracağız ve derslik sayılarını artırmak için kaynak aktarımı yapacağız. Başta ihtiyaç duyulan bölgelerde olmak üzere tüm ülkede, eğitim ve konaklama standartları çağdaş seviyeye yükseltilmiş öğrenci yurtlarını yaygınlaştıracağız.

Öğretmen Akademileri kuracağız. 

Mesleğine sevdalı, alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş öğretmenlerin yetiştirileceği, ''Öğretmen Akademileri'' açarak, öğretmen yetiştşrmede yeni bir başlangıç yapacağız. “Öğretmen Akademileri”ni temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen ihtiyacına yönelik olarak yapılandıracağız. En başarılı öğrencilerin Öğretmen akademilerini tercih etmelerini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız. 

Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğiz. Öğretmenliği, akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle, saygın ve cazip bir meslek haline getireceğiz. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır bekleyen sorunlarını acilen çözeceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız.

Atanamayan öğretmenlerin kadroya alınmalarını sağlayacağız veya istihdama kaƨlımları için ek tedbirler alacağız. 

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını, norm açığı dikkate alınarak yapacağız, norm fazlası olanlara yeni istihdam alanları oluşturacağız, emekliliği özendireceğiz. Öğretmenlere yaygın eğitim, yaşam boyu öğrenim ve kurs merkezlerinde görev yapmak üzere kadro tahsis edeceğiz. Farklı mesleklere geçişlere ilişkin meslek edindirme kurslarına yönlendirerek, istihdama kaƨlımlarını destekleyeceğiz.

Temel eğitimde yazılım kodlama ve finansal okur-yazarlık vb. beceri derslerini müfredata ilave edeceğiz. 

Temel bilgisayar programlama, robotik, finansal okur-yazarlık, vatandaşlık bilgisi, hitabet, el becerileri gibi hayata ait konular ile ilkokuldan itibaren tüm seviyelerde kodlama ve programlama derslerini müfredata ekleyeceğiz.

Çocuklarımızın Sanat ve Spor alanlarında gelişimlernini teşvik edeceğiz. 

Eğitimin tüm seviyelerinde sanat ve sporun aktif olarak öğrencilerin yaşamının bir parçası olmasını sağlayacağız. Zorunlu eğitim sürecinde her öğrencinin sporun veya sanatın en az bir dalı ile ilgilenmesine özen göstereceğiz.

Fen ve Teknoloji Liseleri ve yabancı dil eğitimi ağırlıklı Anadolu Liselerini artıracağız. 

Fen ve Teknoloji Liseleri ile belirli dersleri yabancı dil ile yapan Anadolu Liselerinin açılmasına ağırlık vereceğiz.

Burs ve parasız yatılı imkanları artıracağız. 

Maddi bakımdan yardıma muhtaç öğrenciler için devlet bursu ve parasız yatılılık imkânları ihtiyacı karşılayacak düzeye getireceğiz.

Öğrencilerin, kişisel gelişimlerini desteklemek üzere okul-dışı faaliyetlere katılımlarını özendireceğiz. 

Bilim merkezleri, müzeler, botanik bahçeleri gibi bilimsel, sosyal ve kültürel mekânların sayıları artıracağız, bunların öğrenme alanları olarak etkin kullanımını sağlayacağız.

Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik seçmeli Türkçe ve Kültür dersleri okutulması için gerekli girişimleri yapacağız. 

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için öğrenci değişim programları gibi diğer yaygın ve örgün eğitim imkânlarını arƨracağız. İlgili ülkelerle iyi ilişkiler ve karşılıklı anlayış içinde Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Tarihi, Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin seçmeli ders olarak okutulması için gerekli destekleri sağlayacağız.

Yaşam Boyu Öğrenim ile yaygın eğitimi geliştireceğiz ve e-Öğrenme Planormlarıyla destekleyeceğiz. 

Halk eğitimine süreklilik kazandıracağız, okul dışı eğitim ve kültür çalışmalarını destekleyeceğiz. Hayat boyu öğrenme anlayışı ile e -öğretim dâhil olmak üzere her türlü yaygın eğitim imkânlarını geliştireceğiz, tüm bireylerin beceri kazanması ve meslek edinmesi için azami gayret sarf edeceğiz. Y

Yaşam boyu eğitim anlayışı hâkim kılacağız, “Her ev bir okul olacak” projesiyle ebeveynleri çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitime tabi tutacağız. Başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuklara okul öncesinden itibaren rehberlik yönlendirme hizmetleri vereceğiz. Öğrencilerimizin tüm eğitim hayaƨ boyunca girdikleri sınavlara hazırlıklarını destekleyeceğiz. Onların eğitimlerini destekleyecek şekilde e-Öğrenme Plaƞormlarını geliştireceğiz. Bu şekilde tüm öğrencilerimizin internet üzerinden hazırlandıkları sınavlar için gerekli eğitim içeriğine bu plaƞormlar ile Türkiye'nin her yerinden erişebilmelerini sağlayacağız.  

Kırsal kesimde çiftçi ve besicilerin, modern ve organik tarım ile hayvancılığa geçişi için ihtiyaç duyduğu temel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini verecek olan halk eğitim merkezleri açacağız.

Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programını (EÇBEP) hayata geçireceğiz. 

Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimini destekleyeceğiz. Erken Çocukluk Bakımı ve EğiƟmi Programı (EÇBEP) hayata geçireceğiz. EÇBEP, ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken veya imkân bulamayan ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel, sanatsal ve bilişsel gelişimini destekleyecek imkânları sağlayacağız. Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânları devlet tarafından karşılayacağız ve özel okullar ve veli inisiyatif kooperatiflerini teşvik edeceğiz. 

EÇBEP ile, 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacağız. Bu modelde; çocuklara 24 -36 ay (oyun grubu), 36-48 ay, 48 -60 ay olmak üzere sınırlandırılarak 3 yıl süreli eğitim vereceğiz.

ÇOCUKLARIMIZ ÜŞÜMEYECEK. ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ İLE DAHA İYİ BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ.

Kreş Ekosistemi Modeli geliştireceğiz. Çocuklarımızın gelişiminde fırsat eşitliğini okul öncesinden başlatacağız. 

Ülke çapında kreş sisteminin yaygınlaştırılması ve ulaşılabilir olması için, devlet, özel sektör, STK , üniversite ve yerel yönetimlerden oluşan bir Kreş Ekosistemi Modeli geliştireceğiz. Bu model çerçevesinde, okul öncesi çocukların eğitim hayatına başlamalarında fırsat eşitliğini sağlayacağız.

Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişimini sağlayacağız. 

Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişimini sağlayacağız. Bu amaçla, engelli öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve potansiyellerine uygun eğitim ve öğretim uygulamaları için yeterli fiziki tesis ve donanım temin edeceğiz. Özel eğitim almaları gereken çocuklarımıza, bütünleştirici eğitimlerle toplumdan ve akranlarından soyutlanmadan, eğitim öğretimlerine devam edebecekleri eğitim ortamı sağlayacağız. 

Üstün Zekalı Çocuklarımızın Eğitim ve Kariyer Planlamasına İlişkin Ulusal Stratejimizi uygulayacağız. 

Ulusal strateji ihtiyaçlara yönelik belirleyeceğiz. Üstün bireylerin özelliklerine göre istihdam ihtiyacı göz önüne alınarak onlara öncelik tanıyacağız. Bu bireyleri eğitim evrelerinden başlayarak, yakından izleyeceğiz. Bu çocukların, yurt dışı eğitim olanaklarından faydalanmalarını destekleyeceğiz. Onların tüm eğitim masraflarını karşılayacağız. Üst öğrenim kurumlarına geçişleri yetenekleri doğrultusunda farklı uygulamalarla mümkün kılacağız. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukları, eğitimleri boyunca takip edip geleceğe hazırlayacağız.

Bu öğrencilerin bilim adamı, sanatçı ve sporcu yetiştirme programlarına entegrasyonu sağlayacağız.

Özel sektörün eğitim girişimlerini teşvik edeceğiz. 

Özel sektörün eğitim alanındaki girişimlerini her eğitim kademesinde teşvik edeceğiz. Özel Öğretim alanında önemli deneyimlere sahip sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık birimleri ile koordinasyon içinde, denetim ve gözetim sürecine dahil edececeğiz. 

Özel sektörü, mesleki eğitim alanında okul açması yönünde teşvik edeceğiz. Bu türden okulların uluslararası ortaklıkları ve teknoloji transferlerini destekleyeceğiz. 

Özel eğitim veren kurumlarını, nesnel eğitim ölçütleriyle denetlenmeye hazır, salt ticari kaygılar taşımayan, öğretmen istihdamı, öğrenci alımı gibi hususlarda titiz davranan ve verimliliğiyle rekabetçi ve öncü kuruluşlar şeklinde yapılandıracağız ve çalışan öğretmenlerin özlük haklarını devlet güvencesi altına alınacağız.

YÖK'ü Kaldıracağız. Akademik Özgürlüğü Tesis edeceğiz. Yüksek Öğretim Reformunu Gerçekleştireceğiz. 

Nicelik açısından çok üniversiteye sahip olmaktan daha önemlisi üniversitelerimizin nitelikli hale getirilebilmesi ve bilimsel olarak güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda, üniversitelerimizi siyasi ve ideolojik tarƨşmalardan kurtarmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilir “bilim merkezleri”ne dönüştürmek için yasal ve idari düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. 

Yüksek öğretimi; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verilebilirlik, kaƨlımcılık, rekabet ve kalite ilkelerini esas alarak planlayacağız. 

YÖK'ü kaldıracağız. 

Üniversiteleri, araştırma ve öğretim üniversiteleri olarak ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Tek tip üniversiteleşmeye son vereceğiz; gelişmiş ülkelerdeki paydaşlarıyla yarışabilir şekilde eğitim ve öğretim yapan, fakülte, yüksekokul, enstitü ve araşƨrma merkezleri ile bölüm ve programları yeniden yapılandıracağız. Katma değeri yüksek teknoloji geliştirme ve gerekli insan kaynağı yetiştirilmesi için üniversitelerin ihtisaslaşmasını teşvik edeceğiz.

Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut iktidarın böldüklerini yeniden birleştireceğiz. 

Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut iktidarın böldüklerini yeniden birleştireceğiz. 

Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız ve akademik çalışmalar, araşƨrma ve geliştirme faaliyetlerini ve yenilikçi girişimleri özgür ve özerk bir yükseköğretim eko-sistemi için oluşturacağız.

Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını öncelik veren çalışmalar yapmalarını sağlayacağız. 

Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız. Akademik çalışmalar, araşƨrma ve geliştirme faaliyetleri, yenilikçi girişimler için özgür ve özerk bir yükseköğretim eko-sistemini oluşturacağız. Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına öncelik veren çalışmaları yapmalarını sağlayacağız.

Akademik Gençlik Programını hayata geçireceğiz. 

Üniversitede akademik, sanatsal, sosyal sorumluluk, spor vb. alanlarda üstün başarı kazanmış öğrencileri tespit ederek, üniversitenin bitimini takiben öğrencinin akademik çalışmalarını sürdürebilmesi için gerek yurt içi gerekse yurt dışı okullarla temasa geçilmesi için Akademik Gençlik Programını hayata geçireceğiz. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, nesnel ölçütler ve liyakat usulünce seçeceğiz ve kuracağımız merkezi ağla performansları öğrenimleri boyunca izlenerek burslarla destekleyeceğiz. Lisans öğrencilerinden talep edenlerin son eğitim senelerini yurtdışında devletin anlaşma yaptığı okullarda tamamlamalarını sağlayacağız.

Öğrenim kredisi borcu olan gençlerin kredi borç faizlerini affedeceğiz. Gençlerimize yüksek standartlarda yurt imkanları sunacağız. 

Öğrenim kredisi borcu olan gençlere, borçlarını faizsiz ve 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma imkanı sağlayacağız. 

Devlet yurtlarını öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vereceği ve yaşam standartlarına uygun şekilde tekrar düzenleyeceğiz. Üniversitede eğitim hakkını kazanmış ve bu yurtlara başvuran her öğrenciyi yurtlara yerleştireceğiz. Kontenjanları bir odada en fazla iki öğrencinin konaklayacağı sayıda artıracağız. Hiçbir gencin yurda girmek için birkaç ay sıra beklemek zorunda kalmayacağı ortam oluşturacağız. Bu düzenleme ile gençlerimizin suistimal edilmesini engelleyeceğiz, imkânsızlık ve mağduriyetlerden faydalanılmasının önüne geçmiş olacağız. 

KYK'nın kredi ve burslarını kentlerin pahalılık endeksine göre belirleyeceğiz. Bu sayede hayat pahalılığı farklılık arz eden kentlerde öğrenim gören öğrencilere eşit miktarda burs verilmesinden doğan adaletsizlik ortadan kaldırmış olacağız.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)