adscode
adscode

İşte Sokak Hayvanlarına Duyarlı Yeni ODTÜ Rektörü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı seçim sonrasında Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK ODTÜ rektörü olarak atandı.

İşte Sokak Hayvanlarına Duyarlı Yeni ODTÜ Rektörü!
Üniversite
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 6 Mayıs 2016 tarih, 27121 sayılı yazısı ve ekli uygulama esasları çerçevesinde, 12 Temmuz 2016 Salı günü  ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılan seçime 630 öğretim üyesi katılmıştı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı seçim sonucunda 117 oy alan Prof. Dr. Mustafa Versan Kök rektör olarak atandı.


Prof. Dr. Mustafa Versan Kök'ün aday olma gerekçesi:

"ODTÜ gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönem öncü Üniversite olma özelliğini korumuştur. Üniversitemizin her alandaki bu öncü olma özelliğini, tüm akademik ve idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın özverili katkılarına borçluyuz.
Ulusal ve uluslararası saygınlığımız ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde oluşturduğumuz bu dayanışma ve katkının sürdürülebilmesi; önümüzdeki dönemde Üniversitemizin evrensel bilim kültürünü yadsımadan ulusal kültür ve değerlerimiz ile bütünleştirerek toplum yararını öne çıkaran, bilimsel araştırma, teknoloji ve inovasyonu odak alan katılımcı bir bakış açısı ile yönetilmesini gerektirmektedir.
Bu bağlamda yönetim anlayışımız temelde katılımcı, tutarlı, çağdaş, ulaşılabilir, sorgulanabilir, insan odaklı, hukuka ve etik değerlere saygılı, yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı, bilgiye dayalı yeni karar alma mekanizmalarını içeren, iletişimde teknolojiyi en üst seviyede kullanan, esnek ve dinamik bir yaklaşımda olacaktır.
Bu yönetim anlayışını, sizlerden alacağım güçle gerçekleştirebileceğim inancıyla, Üniversitemiz Rektörlüğüne adayım.
İçten sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK"


YÖNETİMSEL YAKLAŞIM
Üniversite Yönetimimizde; Fakültelerimiz ve ilgili bölümlerimiz arası paylaşımı ve takım çalışmasını ön plana çıkaran, karar verme, uygulama, iletişim, değerlendirme ve geri besleme süreçlerini geliştiren, performans ve ödül sistemini Fakültelerimizin dinamiklerine ve farklılıklarına göre çeşitlendirerek akademik motivasyonu artırmayı amaçlayan, Ülkemizin sorunlarına bilimsel çözümler üretecek ve evrensel bilime katkı verecek bireyler yetiştiren, araştırmalarımızın verimliliğini ve faydasını artıran bütünsel bir yaklaşım içselleştirilerek sistemin bir parçası haline getirilecektir.
Bu süreçte aynı zamanda Üniversitemizin tüm Akademik ve İdari birimlerinin yeniden yapılandırılması bağlamında, süreçler ve organizasyonel yapı sadeleştirilerek saydamlaştırılacaktır. Üniversitemizin bütün ilgili kurul kararları belirli bir tarihten itibaren konulara ayrılarak aranabilir bir şekilde üniversitemize açılacaktır.
Üniversitemizin bütçe yönetimi, öğrenci işleri, proje yönetimi, satın alma, akademik CV vb. gibi birçok veri tabanı bulunmaktadır. Bu veri tabanlarının süreçler ile beraber tekrar ele alınıp optimize edilmesi gerekmektedir. Süreçlerin en kısa zamanda tamamen elektronik ortamlarda mevcut yasa, yönetmelik ve yönergelerin getirdiği zorunlulukları karşılayabilecek şekilde tamamlanabilmesi için bu veri tabanlarının bütününün yeniden ele alınarak iyileştirilmesi ve tek bir sisteme indirgenerek kullanımının sadeleştirilmesi gerekmektedir.
E-imza teknolojisi kullanılarak optimize edilmiş ve iyileştirilmiş süreçlerde kâğıt ve zaman israfı azaltılacaktır. Bu iyileştirme ve geliştirme ilgili Akademik birimlerimizin desteği ile oluşturulacaktır.
Üniversitemizin tüm Fakültelerinde Akademik ve İdari yapılanmalarda ortak anlayış ve çözüm yöntemleri uygulanacaktır. Bütün atamalarda eğilim yoklamaları ve şeffaflık ön plana çıkarılacaktır.
Akademik kadroların Üniversitemize kazandırılması ve süreçlerin hızlandırılması için YÖK ile sürekli iletişim içinde olunacaktır. Üniversitemiz için oluşturulacak Stratejik Plan Çerçevesinde bir büyüme planı hazırlanacak ve akademik kadrolarımız ile ilgili kısım YÖK’e anlatılarak her bölüm için hangi alanlarda ne kadarlık bir büyüme öngördüğümüz ve gerekçeleri detaylı olarak belirtilecek, üniversitemizin akademik kadrosunun bu plan çerçevesinde büyümesi konusunda uzlaşma sağlanmaya çalışılacaktır. Her durumda Üniversitemiz tarafından uzlaştığımız bu plana göre hareket edilmeye çalışılarak Üniversitemize dünya çapında yüksek nitelikli öğretim üyeleri kazandırılacaktır. Bu konuda pasif yaklaşımdan (öğretim üyesi adaylarının başvurularını beklemek) vazgeçilecektir. Üniversitemizin stratejik plan çerçevesinde tanımlanan hedefleriyle uyumlu niteliklere sahip öğretim üyeleri dünya genelinde taranarak Üniversitemize kazandırılacaktır. Bu konuda bütün bölümlerimiz Rektörlüğümüzün koordinatörlüğünde aktif rol oynayacaktır.
Üniversitemize yeni katılan Öğretim Üyelerimize lojman, seyahat desteği ve araştırma projelerinde sağlanan öncelikler arttırılarak sürdürülecektir. Yeni atanan öğretim üyelerine dünyada yaygın bir şekilde uygulanan “başlangıç desteği” belirli bir şarta bağlanmadan ataması gerçekleşir gerçekleşmez hemen sağlanacaktır. Bu sayede öğretim üyelerimiz hızlı bir şekilde araştırma faaliyetlerine başlayabileceklerdir. Önümüzdeki süreçde AGEP uygulamasına devam edilecektir.
Üniversitemize yeni idari kadrolar sağlamak için gerekli çalışmalar yapılırken, mevcut idari personel kadromuzun yeniden yapılanması, Fakültelere ve ilgili birimlere dağılımları konusunda ayrıntılı çalışmalar başlatılacaktır. Öte yandan Üniversitemize nitelikli idari kadrolar sağlamak için bütün imkanlar seferber edilecektir. Özellikle bazı birimlerimizde yüksek nitelikli idari personele ve yöneticilere ihtiyaç bulunmaktadır (İngilizce bilen dış satın alma personeli, çok deneyimli mühendisler vb.). Yüksek nitelikli bu kadroları üniversitemize kazandırmak için üniversitemizde mevcut bulunan mekanizmalar devreye sokulacaktır (Vakıf, Teknokent vb.). Mevcut idari personele ve yöneticilerimize yönelik profesyonel eğitim programları oluşturulacaktır. Her bir idari birimimizin konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası sertifikasyon ve belgeleri almaları teşvik edilecektir.
Bu kapsamda Üniversitemizin yönetim organizasyonu Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzü de içerecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Rektör Yardımcısı ve Rektör Danışmanları, Genel Sekreterlik ve bunlara bağlı alt birimlerin yapısı yenilenecektir.
Üniversitemiz mezunlarına ulaşmak amacıyla “Mezun Takip Sistemi” kurulacaktır. Bu sistem her birimimize ve mezunlarımıza açık olacak ve sürekli olarak güncellenebilecektir. Mezun Takip Sistemini oluşturduktan sonra ülkemizdeki bütün kamu ve özel kuruluşlara, mezun derneklerimize duyurular yapılarak mezunlarımızdan bilgilerini bu veritabanına girmeleri istenecektir. Sosyal medya araçları ile de bütün dünyadaki mezunlarımıza ulaşılarak veri tabanı genişletilecektir. Bu konuda Rektörlüğümüze bağlı özel bir birim kurulacaktır.

EĞİTİM ALANINDAKİ YAKLAŞIMLAR
Son yıllarda dünyadaki üniversitelerde bir değerler dizisi değişimi yaşanmakta olup bilginin transfer edilmesi yerine öğrencilerin edinecekleri bilgileri keşfederek kendi başlarına oluşturabildikleri bir öğrenme modeline doğru ilerlemektedir. Bu bağlamda, teknoloji destekli eğitim/öğretim ortam ve olanaklarının yaygın olarak kullanılması önümüzdeki dönemde üzerinde önemle durulması gereken en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan küreselleşen dünyamızda gerek bilginin üretilmesi gerekse kullanımı ve paylaşımı boyutlarında üniversitelerden beklentiler artmakta olup üniversitelerin günün koşullarına göre yeniden yapılanması kavramı gündeme gelmektedir.
Bu bağlamda Blended (Harmanlanmış) öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması, bunun için uygun ortamların inşasının yanında gerekli eğitim ve desteğin sunulması ve Öğretim Üyelerimizin birer “Learning Academician” olması yönünde çalışmalar yapılması önümüzdeki sürecin öncelikleri arasında yer almaktadır. Önemli olan vurgunun "öğretme" den - "öğrenme" ye kayması, bunun için öğretici rolünden çok öğrenmeye yardımcı olan öğretim üyesi için çaba harcanmalıdır. Derslerin daha çok teknoloji destekli hale getirilmesi; örneğin Flipped Classroom uygulamaları, Problem/Project Based Learning, Active Learning ortamlarının oluşturulması da önümüzdeki dönemdeki önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Nisan 2016’da MIT tarafından “Online Education: A Catalyst for Higher Education Reforms” başlıklı bir rapor paylaşılmıştır. Rapor MIT’de kurulan “Online Education Policy Initiative” (OEPI) grubu tarafından hazırlanmış olup temel yaklaşımlar;
Bütünleşik bir araştırma gündemi kullanarak yükseköğretimin araştırma alanları arasındaki disiplinler arası işbirliğini artırmak,
Yükseköğretimin önemli bir aracı olarak Çevrimiçinin önemini artırmak,
Öğrenme Mühendisliği'nin uzmanlık alanının genişlemesini desteklemek,
Yükseköğretimde bu reformları uygulamak için kurumsal ve örgütsel yapıdaki değişimi desteklemek
şeklinde açıklanmıştır.
Üniversitemizde eğitim dilinin İngilizce olması öğrencilerimizin iletişim becerilerinin de artırılması gerekliliğini çok daha önemli hale getirmektedir. Sadece İngilizce anlayabilen değil, İngilizce'yi çok iyi yazabilen ve konuşabilen öğrenciler yetiştirmek mezunlarımıza çok önemli avantaj sağlayacaktır. İngilizce iletişim becerilerini artırmaya yönelik yeni programlar tasarlanarak sadece hazırlık sınıfında değil lisans eğitimine yayarak bu becerilerin öğrencilerimiz tarafından kazanılması sağlanacaktır.
Üniversitemizde temel alanlarda verilen eğitim konusunda önemli sıkıntılar bulunmaktadır. Bu konuda özellikle Matematik, Fizik ve Kimya Bölümlerimize önemli destek sağlanması gerekmektedir. Öğrenci sayısındaki artış, sınıfların kapasite yetersizliği önemli bir sorundur. Temel bilimler bölümlerimize hem kadro hem de alt yapı alanında önemli destek verilerek Fizik, Kimya ve Matematik derslerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi sağlanacaktır.
Eğitim alanında uluslararası ortak diploma programlarının sayısının artırılması amacıyla ABD ‘de ilk 100 içinde bulunan üniversitelerden birkaçı ile ortak diploma programı başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır.
Üniversitemizin en güçlü yönlerinden biri olan öğrenci kalitemizin daha ileriye götürülmesi, bu alanda ülkemizdeki tüm Üniversiteler içindeki lider pozisyonunun sürdürülebilmesi ve Üniversitemizin uluslararası tanınırlığının artırılması amacıyla tüm Fakültelerimizin temsil edildiği ‘Üniversite Tanıtım Komisyonu” oluşturulacaktır.

ARAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANLARINDAKİ YAKLAŞIMLAR
Üniversitemiz araştırma potansiyeli ve düzeyi ile uluslararası alanda önemli bir konumdadır. Günümüzde araştırma alanındaki çalışmalarımızın düzeyinin daha ileri seviyelere çıkarmak için kaynak sağladığımız araştırma fonlarının çeşitlendirilmesinin yanında diğer önemli konunun insan kaynakları ve onun yönetimi olduğunu düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemde Fakültelerimizle birlikte yapmayı planladığımız ilk çalışmalardan biri kısa ve orta vadede öğretim üyesi gereksinimlerinin bölümlerdeki farklı disiplinler dağılımı da gözetilerek belirlenmesi olacaktır.
Üniversitemiz öğretim üyelerinin H-2020 ve benzer uluslararası projelerde daha fazla ve etkin bir şekilde yer almalarını teşvik etmek için gereken tüm destekler Rektörlükçe sağlanacaktır.
ODTÜ’nün zenginliklerinden biri olan ve dünyadaki bilimsel trendlerde de başat olan disiplinlerarası program ve çalışmalar hem altyapı (mekan, personel ve derslik) hem de akademik kadro ihtiyaçları açısından desteklenecektir. Öğretim elemanları disipliner bölümler ve de disiplinlerarası programlara bağlı olarak atanarak her iki programda da faaliyet göstereceklerdir.
Son yıllardaki üniversite sistemimizde yayın adedi akademik yükseltmelerde ve bir çok promosyon ve ödül dağılımında öne çıkmaktadır. Nitelikli yayınların, disiplinlerin özel durumları da dikkate alınarak öne çıkarılmasına ve değerlendirmelerde sadece sayısal değerlere bakılmaksızın alanlara göre farklılıkların da gözetildiği çalışmalara Fakültelerimizin görüşleri alınarak başlanacaktır.
Atama yükselme kriterlerinin Üniversitemizin çıktılarına çok önemli etkileri bulunmaktadır. Belirli faaliyetler bu nedenle teşvik edilirken bazı faaliyetlere yeterince teşvik verilmediğinden dışlanmakta ve üniversitemiz bu alanlarda gerekli etkiyi sağlayamamaktadır. Ayrıca dünyada araştırma trendleri ve faaliyetler çok çeşitlilik arz etmekte ve hızla değişmektedir. Bu nedenlerle atama yükselme kriterleri üniversitemiz için büyük önem arz etmektedir. Öncelikli olarak bütün öğretim üyelerimizden tek tek görüş alınacak (anket yoluyla) ve mevcut sistemin kuvvetli ve zayıf yönleri, bütün bölümlerin hatta farklı araştırma alanlarının özelinde tespit edilecektir. Daha sonra çok sayıda farklı alanlarda çalışan öğretim üyelerinden komisyonlar kurularak bir çalışma yapılacak ve çalışmanın sonucu bütün öğretim üyeleri ile paylaşılacaktır. Üzerinde büyük çoğunluğumuzun uzlaştığı ve Üniversitemizin Türkiye ve Dünya’daki yerini daha yukarılara taşımaya hizmet edecek bir sistemin getirilmesi sağlanacaktır.
Üniversitemizde doktoralarını üstün başarıyla tamamlayan ve mezuniyetlerinden sonra yurtdışında başarılı doktora sonrası çalışmalar yapmış, Üniversitemize dönmek için istekli adaylara olanak sağlanması için çaba gösterilecektir. Bu şekilde Üniversitemizin verdiği doktora derecelerinin değer, önem ve etkisi daha görünür hale getirilecektir. Buna paralel olarak, yurt dışında özellikle öncelikli araştırma alanlarında doktora çalışmaları yapan yetenekli genç akademisyenleri izlemeyi bir üniversite politikası haline getirmek için girişimler yapılacaktır. Bu konuda Bölümlerimiz ile işbirliği içinde çalışılacaktır.
60. kuruluş yılını kutlayan Üniversitemizin tüm bölümlerindeki bina ve laboratuvar alt yapılarındaki bozulmaların eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkilediği yadsınamayacak bir gerçektir. Bu bağlamda, 60. kuruluş yılımızda Üniversitemizin bir bütün olarak gereksinim duyduğu altyapı, laboratuvar, derslik ve amfilerin bakımı ve yenilenmesi çalışmalarına yönelik olarak bölümlerimizin faaliyet alanlarındaki kamu ve özel şirketlerden ve aynı zamanda mezunlarımızdan kaynak yaratılması ve 4 yıllık bir süreç içinde Üniversitemizin alt yapı gereksinimlerinin minimum düzeye indirilmesi sağlanacaktır.

ÖNCELİKLERİMİZ VE ÖNERİLEN ÇÖZÜM SÜRELERİ
EĞİTİM VE TOPLUMA HİZMET
Toplum Bilim Merkezimiz ile koordineli bir şekilde Bilimi topluma sevdirmek amacıyla, Üniversitemizde düzenlenen etkinliklerin çevrimiçi araçlarla toplumun istifadesine açılması sağlanacaktır. Temel Eğitim Okullarında okuyan öğrenciler ve öğretmenler için canlı yayınlar yapılacaktır. (1-4 Yıl)
Toplumla hizmetin daha etkin verilebilmesi için eğitim/öğretim amaçlı çalışacak TV ve radyo yayınları başlatılacaktır. Internet tabanlı olarak yayın yapacak olan bu radyo ve TV aracılığıyla toplumla üniversite arasında bir köprü oluşturularak bilimin topluma sevdirilmesi sağlanacaktır. (1-4 Yıl)
Dekanlıklarımızdan ve Bölümlerimizden gelen geri bildirimlerle akademik personelimizin araştırma yönetimi, liderlik, etkili eğitim ve iletişim, girişimcilik vb. konularda bilgi ve becerilerine katkı sağlamak için çeşitli kurs ve seminerler planlanacaktır. (Sürekli)
Uluslararası alanda Nobel ödülü alan Bilim İnsanları ile Bilim ve Sanayide öne çıkan kişilerin seminerler vermeleri için Üniversitemize davet edilmesi sağlanacaktır. (Sürekli)

ARAŞTIRMA VE ALTYAPI
TÜBİTAK projelerinden ayrılan Rektörlük payının % 67’si projenin yapıldığı bölümlere geri aktarılacak ve bu aktarılan kısım Proje Yürütücüsü ve Bölüm Başkanlığının ortak kararlarıyla ilgili bölümün Araştırma faaliyetlerinde kullanılacaktır. (Hemen)
TÜBİTAK Araştırma Gruplarının Yürütme Kurullarında (ARDEB, TEYDEB, vb.) ODTÜ Öğretim Üyelerinin yer alması için gereken girişimler yapılacaktır. (1 Yıl)
Son yıllarda Rektörlüğümüzün katkılarıyla devam eden lisans eğitim laboratuvarlarının yenilenmesi desteklerinin kısa ve orta vadede Üniversitemizde gereksinim duyan tüm Fakülte ve bölümlerimizi kapsayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir. (1-4 Yıl)
Üniversitemiz bünyesinde görev yapan başarılı öğretim üyelerimizin ulusal (TÜBİTAK, TÜBA, vb.) ve uluslararası ödüllere aday olmaları teşvik edilerek ilgili ödüllere Rektörlük tarafından aday gösterileceklerdir. (Hemen)
Üniversitemizin kısa ve orta vadede Bilim Politikalarını oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek amacıyla “Bilim Kurulu” teşkil edilecektir. (9 Ay)
Engelsiz Üniversite yaklaşımı doğrultusunda Üniversitemiz ortak alanlarında ve Bölümlerimizde gerekli iyileştirme çalışmalarının arttırılarak sürdürülmesi sağlanacaktır (1-4 Yıl).
İş Güvenliği konusunda bölümlerimize destek sağlanacaktır (Sürekli).
Öğretim Üyelerimiz ve diğer çalışanlarımızdan Üniversitemizdeki işleyiş, yönetim vb. konularda e-mail ortamında gelen soru, öneri ve istekler Rektörlük yönetiminde konu ile ilgili yönetici tarafından aynı gün içinde yanıtlanacaktır. (Sürekli)

ATAMA VE PERFORMANS KRİTERLERİ
Performans ödül sisteminde yeniliklerin yaratılması ve farklı akademik etkinliklerde (proje ve/veya teknoloji geliştirme, kurumsal gelişime katkı, tasarım, topluma hizmet, eğitim, vb.) bulunan öğretim üyelerimizin hak ettikleri değerleri belirlemek için bir komisyon kurulacak ve komisyon çalışmalarının sonuçları bölümlerimizin görüşlerinin alınması sonrasında uygulanmaya başlanacaktır. (1 Yıl)
Öğretim üyelerimizin ünvan yükseltmelerinde kullanılan öğrenci değerlendirmeleri, bu kapsamdan tamamen çıkarılacak ve sonuçlar sadece Akademik Teşvik sürecinde kullanılacaktır. (Hemen)
Üniversitemiz bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından belli alanlarda (yayın, patent, eğitim, yeni laboratuvarların oluşturulması, teknoloji geliştirme, vb.) başarılı çalışmalarda bulunan öğretim üyelerimize sunum yapmaları koşuluyla ek konferans katılım teşvikleri (2. makale desteği dışında) sağlanacaktır. (9 Ay)
Doçentlik ve Profesörlük atamalarında uygulanan mevcut bölüm ortalama puanları 2017 yılında da aynı kalacak; bu süreçte öğretim üyelerimizin özlük haklarının korunması, aynı zamanda akademik yükseltmelerin zamanında ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için oluşturulacak olan komisyonun, yükseltmelerde bölüm ortalaması, jüri belirleme kriterleri vb. konulardaki çalışmaları ÜYK’ na sunulacaktır. (15 Ay)

TRAFİK VE PARK YERİ SORUNLARI
Sorun orta vadeli bir konu olarak ele alınıp öncelikli olarak ODTÜ Trafik istatistiği çıkartılarak bilimsel bir çalışma başlatılacak ve bu bağlamda Üniversitemiz Trafik Komisyonunun ve uzmanların önerileri doğrultusunda yerleşke içi trafik akışı ve iyileştirmeler ile ilgili olarak yeni düzenlemeler belirlenecektir. (1-2 Yıl)
Bu sürece paralel olarak Üniversitemiz yerleşkesinde farklı uydu park alanlarının belirlenmesi ve gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasına başlanacak olup bu kapsamda çok katlı yeraltı ve yer üstü otopark yaklaşımının Üniversitemiz için bir tercih olup olmayacağı konusu araştırılacaktır. (9-12 Ay)
Park yerlerinin kullanımına yönelik olarak çözüm önerilerinden biri olarak ileri sürülen Bariyer Sistemi ile ilgili olarak konunun uzmanlarıyla bir çalışma başlatılacak olup, aynı zamanda sürecin olumlu ve olumsuz taraflarını yaşayarak görmek için Eğitim Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği park yerlerinde bariyer sistemi uygulamasına geçilecektir. (6-9 Ay)
Hafta içi Üniversitemiz yerleşkesine dışarıdan kısa süreli araç girişleri için farklı üniversitelerde uygulanmakta olan park yeri ücreti alınabilme koşulları araştırılacak ve uygulanabilmesi durumunda bu gelir Burs Fonuna aktarılacaktır. (6-9 Ay)
Hafta sonu Üniversitemiz yerleşkesine dışarıdan girişler (Mezun vb.) lojmanlara gelen misafirler dışında etkin bir şekilde denetlenecektir. (Sürekli)
Üniveristemizde amaç dışı kullanılan öğrenci park yerlerine yönelik olarak ilgili Bölümümüzün görüşü doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (3 Ay)

SEYAHAT OFİSİ
Rektörlük bünyesinde “Seyahat Ofisi” yapılanmasına gidilerek Öğretim Üyelerimizin yurt dışı konferans ve toplantı katılımları için gerekli tüm idari destek sağlanacaktır. İletişim ve koordinasyon açısından her Fakültemizde de ilgili bir birim/kişi görevlendirilecektir. (9 Ay)
Personelimizin daha ucuz bilet alma ve diğer bazı olanaklardan faydalanması için THY ile ön çalışma başlatılmış olup bu bağlamda ODTÜ olarak “Turkish Corporate Club”a üye olunacaktır. (9 Ay)
Yurtdışı Bilimsel Toplantı için destek limitleri gidilecek ülkelere bağlı olarak % 10-20 arasında artılacaktır. (4 Ay)

KAMPÜSTEKİ SOKAK HAYVANLARI
ODTÜ kampüsteki sokak hayvanlarının popülasyonlarının kontrol altına alınması ve doğal ortamda insanlarla uyumlu olarak yaşamlarını sürdürebilmelerinin sağlanması konusunda çalışmalara devam edilecektir. Öte yandan kampüsdeki insanların sağlığını korumak için hayvanların gerekli tedavilerinin ve düzenli aşı ve bakımlarının yapılması ve davranış bozukluğu sergileyen hayvanların tespiti ve rehabilitasyonu sağlanacaktır. (Sürekli)
Mevcut soruna çözüm yollarından biri de yerleşkenin ormanlık arazisinde yaşayan hayvanlarının yaşadıkları bölgede beslenmelerinin sağlanması konusudur. Okul kafeteryası ve diğer benzeri birimlerden çıkan yemek artıklarının Rektörlük ve İç Hizmetler Müdürlüğü yardımıyla ormanda belli alanlardaki besleme noktalarına dökülmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır. (Sürekli)


Prof. Dr. Mustafa Versan Kök 

1960 Yılında Tekirdağ ilinde doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlık görevini yürütmekteydi. 28 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ODTÜ’nün yeni rektörü olarak atanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği 9 adayı rektör olarak atadı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Erkan İbiş’i, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Alim Yıldız’ı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Uslan’ı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Süleyman Baykal’ı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ü, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bahri Şahin’i” atadığı bildirildi.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)