adscode
adscode

Konya Teknik Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifi

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI, “Konya Teknik Üniversitesi” kurulması amacıyla “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde…

Konya Teknik Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifi
Eğitim

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Konya Teknik Üniversitesi” kurulması amacıyla hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

(+) Mustafa KALAYCI

Konya Milletvekili

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Teknik üniversiteler, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri üretme, üretilen teknolojiyi geliştirme ya da teknolojik yenilikleri gerçekleştirebilmek için gerekli teknik elemanların yetiştirildiği yegane alanlardır.

Konya sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin ortaya çıkartılması ve bu sayede yeni ürünlerin geliştirilmesi, ancak teknik konularda uzman yetiştiren üniversitenin varlığıyla mümkündür.

Konya’da kurulacak teknik üniversite Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracak, yapacağı araştırma ve atılımlar ile rekabet gücünün yükseltilmesi konusunda sanayicimizin önünü açacaktır.

Teknoloji üretmek için üniversite-sanayi işbirliği şarttır. Konya’da kurulacak teknik üniversite, sanayi başta olmak üzere birçok alanda kaliteli eleman ihtiyacını giderecek, üniversite-sanayi işbirliği ile sanayicilerimize eksikliklerini giderme imkanı tanıyacaktır.

Teknik üniversite için Konya’da hem gerekli potansiyel, hem de teknik ve sosyal alt yapı fazlasıyla mevcuttur.

Bu Kanun Teklifi ile, Konya ilinde “Konya Teknik Üniversitesi” adıyla yeni Devlet üniversitesi kurulması öngörülmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Madde ile, Konya’da “Konya Teknik Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmaktadır. Bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan; Makina FakültesiElektrik-Elektronik Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Enerji Enstitüsü, İleri Teknoloji Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.

 

MADDE 2- Madde ile, yeni kurulan üniversite, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne eklenmektedir.

 

MADDE 3- Madde ile, yeni kurulan üniversitede çalışacak öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.

 

MADDE 4- Madde ile, yeni kurulan üniversitede kullanılmak üzere kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.

 

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“Konya Teknik Üniversitesi

EK MADDE 177- Konya’da Konya Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

 

Bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak;

a)​ Makina Fakültesinden,

b)​ Elektrik-Elektronik Fakültesinden,

c)​ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinden,

d)​ Teknoloji Fakültesinden,

e)​ İnşaat Fakültesinden,

f)​ Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

g)​ Yabancı Diller Yüksekokulundan,

h)​ Enerji Enstitüsünden,

i)​ İleri Teknoloji Enstitüsünden,

j)​ Bilişim Enstitüsünden,

k)​ Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsünden,

l)​ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

 

MADDE 2- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversite eklenmiştir.

 

“116) Konya Teknik Üniversitesi”

 

MADDE 3- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“Ek Madde 24- Konya Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.”

 

MADDE 4- 13/12/1983  tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“Ek Madde 22- Konya Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.”

 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

 

 

KURUMU           : KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI       : MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

250

100

Doçent

1

70

18

Doçent

2

70

18

Doçent

3

70

18

Yardımcı Doçent

1

40

10

Yardımcı Doçent

2

40

10

Yardımcı Doçent

3

40

10

Yardımcı Doçent

4

40

10

Yardımcı Doçent

5

40

10

Öğretim Görevlisi

1

40

6

Öğretim Görevlisi

2

40

6

Öğretim Görevlisi

3

40

6

Öğretim Görevlisi

4

40

6

Öğretim Görevlisi

5

40

6

Öğretim Görevlisi

6

35

6

Okutman

1

10

3

Okutman

2

10

3

Okutman

3

10

3

Okutman

4

5

3

Okutman

5

5

2

Okutman

6

5

2

Okutman

7

5

2

Araştırma Görevlisi

4

90

14

Araştırma Görevlisi

5

90

14

Araştırma Görevlisi

6

90

14

Araştırma Görevlisi

7

90

14

Uzman

1

5

2

Uzman

2

5

2

Uzman

3

5

2

Uzman

4

5

1

Uzman

5

5

1

Çevirici

1

1

-

Eğitim Öğretim Planlamacısı

1

1

-

TOPLAM

1332

322

 

(2) SAYILI LİSTE

 

KURUMU    : KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Genel Sekreter

1

1

1

GİH

Genel Sekreter Yardımcısı

1

1

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Fakülte Sekreteri

1

6

6

GİH

Enstitü Sekreteri

2

5

5

GİH

Yüksekokul Sekreteri

3

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

5

5

GİH

Şube Müdürü

2

5

5

GİH

Şube Müdürü

3

5

5

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

5

3

3

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

9

3

3

GİH

Şef

4

10

10

GİH

Şef

5

10

10

GİH

Şef

6

10

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

30

30

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

20

20

GİH

Sekreter

8

5

5

GİH

Sekreter

9

5

5

GİH

Şoför

7

7

7

GİH

Şoför

8

8

8

GİH

Şoför

9

8

8

GİH

Memur

8

25

25

GİH

Memur

9

25

25

GİH

Memur

10

15

15

TH

Mühendis

4

3

3

TH

Mühendis

5

3

3

TH

Mühendis

6

4

4

TH

Mimar

5

1

1

TH

Tekniker

6

10

10

TH

Tekniker

7

10

10

TH

Tekniker

8

10

10

TH

Teknisyen

8

10

10

TH

Teknisyen

9

10

10

TH

Teknisyen

10

10

10

TH

Programcı

4

2

2

TH

Programcı

5

2

2

TH

Programcı

6

2

2

TH

Çözümleyici

5

2

2

TH

Kütüphaneci

5

3

3

TH

Kütüphaneci

6

3

3

TH

Kütüphaneci

7

3

3

SH

Uzman Tabip

4

3

3

SH

Tabip

5

2

2

SH

Diş Tabibi

5

1

1

SH

Diyetisyen

5

2

2

SH

Eczacı

6

2

2

SH

Hemşire

5

2

2

SH

Hemşire

6

2

2

SH

Hemşire

7

1

1

SH

Psikolog

6

2

2

SH

Sosyal Çalışmacı

6

1

1

AH

Avukat

5

2

2

AH

Avukat

8

1

1

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

15

15

YH

Hizmetli

9

13

13

YH

Hizmetli

10

13

13

YH

Kaloriferci

10

4

4

YH

Bekçi

10

4

4

YH

Aşçı

10

5

5

TOPLAM

485

485

 

 

 

 

 

KURUMU    : KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ

TOPLAMI

GİH

İşletme Müdürü

3

1

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

11

11

GİH

Memur

8

5

5

YH

Hizmetli

10

3

3

TOPLAM

20

20


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)