adscode
adscode

Milli Eğitimde Neler Değişiyor? Yeni Tasarı Ne Anlama Geliyor?

​Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu Başta Olmak Üzere Eğitim Bilim Alanını İlgilendiren Bazı Kanunlar ve Bu Kanunların Geçici Maddelerinde Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Tasarı Taslağı Hazırl

alaaddindincer@egitimajansi.com
47’si Kanun Değişiklikleri,3’ü Bu Kanuna Ek Madde İçeren  50 Maddelik Tasarı Taslağı Pek Çok Yasada Değişiklik ve Yeni Düzenleme İçermektedir.
 
Bu Değişiklikler Neleri Beraberinde Getirecek?
 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya eklenen geçici maddeyle, 1. Hukuk Müşaviri olan personel Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Rehberlik ve Denetim Başkanı olan personel Teftiş Kurulu Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar da bulundukları kadro dereceleriyle Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacak. Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar eski görevlerine devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavıyla girilen ve yeterlik sınavından sonra Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni olanlar arasından yapılacak mülakatta başarı gösterenler, bakan onayıyla Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilecek.

Mülakatta adayın; bir konuyu kavrayıp özetlemesi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel kültürü, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecek.
 
-Yabancı ülkelere öğrenci gönderilmesi

Tasarı, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'da da düzenleme yapıyor.
Yabancı ülkelere gönderilecek öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca yazılı ve/veya sözlü sınavla seçilecek. Belirtilen makamlar, göndermek istedikleri öğrencilerin sayısını, alanını, niteliklerini, okutmak istedikleri ülkeleri ve eğitim programının esaslarını, sınavdan önce bakanlığa bildirecek.
Üniversiteler tarafından gönderilecek öğrenciler hakkında yapılacak bu işlemler ise YÖK aracılığıyla bakanlığa iletilecek.
Tasarıyla, kanunla yurt dışına gönderilen bur siyerlerin eş ve çocuklarının tedavi giderlerinin karşılanmasına da imkan sağlanıyor.
Mecburi hizmetle yükümlü bulunanların yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok 3 ay içinde kurumlarına başvurma zorunluluğu 2 ay şeklinde değiştiriliyor.
Yurt dışına gönderilmeye hak kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle ruh veya beden sağlığı bozulan öğrenciler, hastanelerden aldığı sağlık kurulu raporu ve bakanlığın istediği diğer belgelerle sağlık durumlarının öğrenimlerini sürdürmelerine imkan vermediğini belgelendirmeleri halinde öğrencilikle ilişikleri kesilecek.
Bu öğrenciler tahsil masrafı ödemeyecek, mecburi hizmetle yükümlü tutulamayacak.
Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen memurlar, öğrenim süreleri boyunca aylıksız izinli sayılacak. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç 6 ay içerisinde naklen atanacaklar. Ancak 2 ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.
 
- FATİH projesi Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak
Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkanının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi iyileştirme Hareketi (FATiH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenecek.


FATiH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.
 
- Okul-aile birliklerinin borçlarından vazgeçiliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardaki okul-aile birliklerinin kamu iş yeri statüsünde değerlendirilerek, özel sektör iş yerlerine tanınan sigorta teşvik primi indiriminden yersiz yararlandığı sonucuna varmış ve birliklerin yersiz yararlandığı tutarların tahsil edilmesine karar vermişti.
Tasarıyla, okul-aile birliklerinin bu mali yükün altından kalkamayacakları için ve uygulamanın okulların işleyişine telafisi mümkün olmayan zararlar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla okul-aile birliklerinin yersiz yararlandığı teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçların takip ve tahsilinden vazgeçilecek. Tahsil edilen teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçlar ise iade ve mahsup edilmeyecek.
 
- Özel okullara yeni yaptırımlar
Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca eğitim-öğretim faaliyeti yapan, ancak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeyen yerler ile izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılacak.

İzin aldığı halde 2 yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.


Özel öğretim kurumunun, bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık    izni olmadan kurumda uygulanması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması, mevzuata uygun olarak kapatılmaması, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması hallerinde asgari ücretin 5 katından 20 katına kadar para cezası uygulacak. İhlalin tekrarı halinde cezalar artırılacak.  
Mevzuata uygun kapatmama ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymama dışındaki hallerin üçüncü kez tekrarı halinde kurum açma ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak. Şartlara uymadan kurumunu kapatanlarla soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da ortak olma izni verilmeyecek.


2-4-6-11-13 Maddeye İlişkin Yorumumuz, Bu yasa maddeleri düzenlemesi ile bütün müfettişler uzman kadrosuna aktarılıp havuza alınmaktadır. Bakanlık kendi siyasi görüşlerine uygun olanları yeniden illerde ve merkezde geçici veya sürekli görevle görevlendirebilecektir. Kendi siyasi görüşüne uymayanları ise tasfiye edecektir. Bu madde binlerce maarif müfettişinin mağdur olmasının yolunu açacak, bir bakıma maarif müfettişlerinin işine son vermek anlamına gelecektir. Bakanlık atamaları kendi siyasi kadro anlayışına ve kafasına göre yapacaktır

18.Maddeye İlişkin Yorumumuz, Bu madde düzenlemesi yurt dışına beyin göçünü önleme amacı taşımaktadır. Eğitim süresinin bitiminden sonra kuruma dönüş için konulan süre 3 aydan 2 aya çekilerek süreç hızlandırılmak istenmektedir.
 
Madde 42’ye Yapılan Ek Maddelere İlişkin Yorumumuz, FATİH Projesi kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımının ihale kanunun kapsamından çıkarılacak olması çok sakıncalar tartışmalar, şaibeler barındıran sonuçlar üretecektir. İhale Kanunu olmaksızın yapılacak mal ve hizmet alımı harcamaları Sayıştay denetimine de açık olmayacaktır. Bunu kabul etmek ve onaylamak mümkün değildir. Yeni yolsuzluklara kapı aralayacaktır. O nedenle bu alanda yapılacak her türlü harcamanın ihale kanununa uygun, Sayıştay denetimine açık yapılması gerekir

25.Maddeye İlişkin Yorumumuz, Okul Aile Birliklerinin borçlarından vazgeçilmesi önemli. Lakin Okul Aile Birlikleri bütçesinden çalıştırılan personelin her türlü ödemesini devlet yüklenmelidir. İleride bu yurttaşlara borç tahakkuk ettirecek veya onların SGK ‘ya borçlanmış gibi gösterilmesine neden olacak düzenlemeden kaçınmak gerekir. Doğru olan yöntem devletin yıllık bütçe giderleri karşılığında okullara ödenek aktarılmasını sağlayacak bir uygulamaya geçmektir. Hizmet alımı yapılan şirketlerin çalışanlarının tamamının kadroya alınmasını sağlamaktır.
 
48.Maddeye İlişkin Yorumumuz. Bu madde ile eski bakan ve milletvekilliği yapmış üniversite öğretim üyelerine tekrar üniversitelere dönme olanağı getiriliyor. Bakanlık ve milletvekilliği yapmış olanların yeniden üniversitelere öğretim üyesi olarak dönmelerine olanak tanınması onlar adına olumlu bir gelişmedir.
 
12.Maddeye İlişkin Yorumumuz. Bu madde ile üniversite öğretim elemanlarına okullarda müdür
lük yapabilmelerinin yolu açılıyor. Cumhurbaşkanının son aylarda sıkça dile getirdi bir istek karşılanmış gibi görünüyor. Fantastik ve popülist bir uygulama olacak. Eğitimin var olan sorunlarının çözümüne bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Talep olacağı kanaatinde değilim.


18.Madenin Yorumlanması. Bu madde ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden eğitim alan  ile çalışanlarına avuç içi okumalı sayım sistemi getiriliyor. Özel hastanelerde uygulanan bu yöntemin engellilere uygulanması pedagojik açıdan pek çok sakıncalar yaratacak bir uygulamadı. Sorunlu ve engelli olan dezavantajlı çocuklara yeni engel ve eziyet üretmekten başka bir işe yaramayacaktır. Başka tür önlemler alınarak bu alanda yaşanan istimallerin önüne geçilebilirdi.
 
Madde 46 ve 47 İlişkin Değerlendirmemiz. Bu maddeler ile kamu kurumları ve belediyeler dışında kalan özel öğretim kurumu özelliği taşıyan kreş ve çocuk bakım evlerinin yasada getirilen yeni standart ve kurallara göre dönüşümlerini gerçekleştirmeleri istenmektedir. Bunun içinde 202 Yılına kadar bir süre tanınmış görünmektedir. Biz bu hizmetin kamusal hizmet olduğunu ve bütün süreçlerin kamu eli ile yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. O nedenle yapılan yeni düzenlemelerin ne içerdiğinden çok kamusal bir hizmet olarak yasada bir düzenleme yapılması bizim için daha değerli olacaktır.    24.05.2016 alaaddin dinçer/eğitimci
 
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)