adscode

HSYK Kanun Teklifi Kabul Edildi

AK Parti'nin HSYK için düzenlediği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

HSYK Kanun Teklifi Kabul Edildi
Gündem
HSYK'nın yapısında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, 7 günlük maratonun ardından Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden HSYK Kanun Teklifi görüşmelerine 7. günde 47. maddeden görüşmelere başlandı. Yapılan görüşmelerde 47. madde metinden çıkartılırken, 48, 49, 50, 51 ve 52. maddeler kabul edilerek görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde 27, 28 ve 30. Maddelere ek çerçeve maddeler eklendi.

"DEĞİŞİKLİK YAPMA İHTİYACI ORTADAN KALKMAMIŞTIR"

Toplantının kapanışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hem hukukun üstünlüğüne hem de insanların haysiyetini ve onurunu koruyacak bir biçimde soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesi hususuna hepimizin hassasiyet gösterilmesi gerekir. İnsanlar yargılanmadan damgalanırsa mahkemeler berat kararı verseler de o damgayı kaldırmak kolay olmuyor, lekelenmeme hakkı soruşturma sürecinde herkesten önce yargı tarafından dikkate alınmalıdır. Soruşturmanın gizliliği büyük bir hassasiyet gösterilerek yerine getirilmelidir.Türkiye epeyce bir zamandır, medya ile beraber soruşturmaların yapıldığı, insanların hak ve hukuklarının gözetilmediği bir manzara ile karşı karşıya. Bu manzaradan rahatsızım. Bundan sonraki süreçlerde Türkiye'nin böyle manzaralarla karşılaşmaması için birlikte çalışmamız lazım. HSYK Kanunun da değişiklik yapan bu teklifin HSYK üzerindeki tartışmaları dindirmeyeceğini biliyorum. Bu konuda siyasi partilerin bir araya gelerek Anayasa'nın 159. maddesinde uzlaşma ile bir değişiklik yapma ihtiyacı ortadan kalkmamıştır. Yaşananlar bu ihtiyacı çok açık bir şekilde göstermektedir. Bundan sonraki süreçlerde siyasi partiler bir araya gelerek olumlu adım atarlar, her olumlu adıma katkı verecek olduğumuzu, uzlaşma ile Anayasa'nın 159. maddesinin değişikliğininTürkiye'ye çok büyük yararlar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

KABUL EDİLEN MADDELER

HSYK Kanun Teklifi görüşmelerine kabul edilen maddeler şöyle:

"MADDE 48- 6087 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin Kuruldaki görevleri sona erer.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erer.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde Başkan;

a) Kurul üyelerinin, asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacakları daireleri belirler.

b) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atar.

(4) Üyelerin görev yapacakları daireler belirlendikten sonra on gün içinde Genel Kurul tarafından;

a) Daire başkanları ve başkanvekilinin seçimi yapılır.

b) Genel Sekreter adayları belirlenir.

(5) Genel Sekreter adayları belirlendikten sonraki üç gün içinde Başkan tarafından Genel Sekreter atanır.

(6) Kuruldaki görevleri sona eren Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri ve tetkik hakimleri müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar.

(7) Kuruldaki görevleri sona eren idari personel Adalet Bakanlığınca mükteseplerine uygun bir göreve atanır.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin tamamı yürürlükten kalkar."

48. Madde ve 49. Maddesinin arasına geçici ek madde ihdas edildi.

MADDE 49- 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kurullarınca" ibaresinden sonra gelmek üzere "kıdemi en az altı yıl olan" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "üç adaya" ibaresi "bir adaya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Türkiye Adalet Akademisine ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (3) ve (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Türkiye Adalet Akademisine ait bölümüne; (5) ve (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ait bölümüne, (7) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

50. Madde ile 51. Madde arasına yeni bir madde ihdas edildi

MADDE 51- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 52- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

METİNDEN ÇIKARTILAN 47. MADDE

Teklifin metinden çıkartılan 47. Maddesi: "MADDE 47- 6087 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer alan "Kurul" ibaresi "Başkan" şeklinde değiştirilmiştir."

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)