adscode

Uzmanlar AYT'yi değerlendirdi!

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları YKS’nin İkinci Oturumu Olan AYT Sorularını Yorumladı

Uzmanlar AYT'yi değerlendirdi!
YKS
Güncelleme : 29-Jun-21 17:58

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

2021 AYT “Türk Dili ve Edebiyatı Testi”nde, geçen seneki gibi 6 tane anlama ve yorumlama sorusu sorulduğu görülmüştür. Edebiyat soruları genel olarak alan bilgisi ile bu bilgiyi yorumlama becerisi gerektirmektedir.

18 edebiyat sorusu bu yıl da geçen seneki gibi ağırlıklı olarak “şiir” konusu etrafında şekillenmiştir. Her sınıf düzeyine ait kazanımlardan soru sorulmuş olmakla birlikte ağırlığı 10. sınıf konularının oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Şiirin ve (özellikle) divan edebiyatının ağırlıklı olduğu sınavda “okuduğunu anlama” mantığı, divan beyitleri üzerinden de sorgulanmaya devam edilmiştir. Sorularda, verilen beyitlerde ne anlatılmak istendiği üzerinde durulmuştur. Bunun yanında diğer senelerden farklı olarak temel tarih bilgisi gerektiren bir soru ile edebiyat konusunun ilişkilendirilmesine dayanan bir soru karşımıza çıkmıştır. Öğrencinin doğru cevabına ulaşabilmesi için II. Meşrutiyet’in ne zaman ilan edildiğini bilmesi ve edebiyat bilgisi ile ilişkilendirip sonuca ulaşması beklenmiştir.

Testin geneline baktığımızda yeterli alan bilgisi olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ

2021 AYT Matematik soruları ağırlıklı olarak 11. ve 12.sınıfların öğretim programlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 2020 AYT Matematik testinde pandemiden dolayı çıkarılan konuların bu sene sınava tekrar dahil edilmesi ile sınavın zorluk seviyesi artmıştır.

Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü ve soruların güçlük seviyesinin orta ve zor düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında soruların çok işlem adımı gerektiren yapıda olması da sınavın zorluk düzeyini arttırmıştır.

Polinom , Parabol , Maximum – Minimum Problemleri , Problem  sorularının sınavın belirleyici soruları olacağını söylemek mümkündür.

Bu yıl da bilgi ağırlıklı, MEB‘ in açıkladığı kazanımlar kapsamında ve bilgiyi yorumlayan ve işlem becerisi yüksek olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT

2021 AYT Geometri testinde öğretim programı dışında soru bulunmamaktadır. Sınavda üçgen ve dörtgen konularından herhangi bir soru sorulmaması sınavın geçen senelere göre farklı yapılandırılmasına, 11.sınıf konularının (çember ve analitik) ağırlıklı sorulmasına sebep olmuştur. Geometri sorularındaki “yansıma-simetri-öteleme” ve “analitik geometri-üçgen” sorularının sınavın ayırt edici soruları olacağını söyleyebiliriz.

 

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

2021 YKS sınavının AYT fizik soruları da TYT’deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren, aralarında hikayeleştirilmiş yeni nesil soruların da olduğu sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınavın güçlük derecesi olarak orta güçlükte sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sınavda beklenildiği üzere 11 ve 12. Sınıf Fizik Öğretim Programlarında olan konuların kazanımlarını içeren sorular sorulmuştur. Geçen yıl pandemiden dolayı sınava dahil edilmeyen 12.sınıf konularından dolayı 11.sınıflardan 9 soru ve 12. sınıf konularından 5 soru çıkmıştı. Bu yıl sınıflar arasında soru adaleti sağlanarak her iki sınıftan da 7 şer soru çıkmıştır.  Sınavda sadece 2 sorunun içinde basit matematiksel işlem olup, 14 sorunun tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde sorulmuştur. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmamaktadır.

Sonuç olarak 11.sınıf ve 12.sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği eleyici bir sınav olmuştur.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA

2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11.sınıf, 5 tanesi ise 12.sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olması, soru köklerinde açık net ifadelerin yer alması, her bir sorunun sadece bir kazanımı ölçmesi, soruların kolay ve orta güçlük düzeyinde olmasından dolayı dün uygulanan TYT soruları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kimya sorularının 5 tanesi işlem becerileri gerektiren, kalan sorular ise bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulardır.  Önceki yılların aksine görsel/grafik/tablo içeren soru sayısı azdır, buna karşın öğrencilerin okuduğunu anlama ve metindeki düzeneği zihninde canlandırma yeterlilikleriyle çözebilecekleri 1-2 soru yer almaktadır. Bu bağlamda hazırlanmış olan elektrokimya sorusu sınavın ayırt edici sorusu olma özelliği taşımaktadır.

Kimya sorularının kapsam geçerliliğine bakıldığında her yıl AYT Kimya sınavında en az bir tane soru sorulan “Kuantum Modeli”, “Periyodik Sistem ve Özellikleri”, “Çözünürlük Dengesi” ile “Asitlik-Bazlık Kuvveti” konularından hiç soru yer almaması dikkat çekmektedir. Sınavda yeni nesil kimya soruları olarak da nitelendirilen; uzun metinli, birden fazla kazanımı aynı soruda ölçen, günlük hayat problemlerinin kimya kazanımları kullanılarak çözümünün sağlandığı, ilişki kurma becerisi ya da çıkarım yapma becerisi gerektiren soru sayısı da son derece azdır. Bu durum 11. Sınıf itibariyle hem online hem de yüz yüze eğitimi düzenli biçimde takip eden ve düzenli çalışan öğrencilerin çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ

2021 AYT Biyoloji testinde 11.sınıf öğretim programına ait İnsan Fizyolojisi, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ünitelerine ait toplam 7 soru, 12.sınıf öğretim programına ait Genden Proteine, Bitki Biyolojisi ve Canlılarda Enerji Dönüşümleri ünitelerinden toplam 6 soru sorulmuştur. Sorular MEB Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, anlaşılır ve net bir dille ifade edilmiştir. Grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, diğerleri Biyoloji dersi alan bilgisini ölçmektedir. Sorular zorluk derecesine göre orta düzeydedir. 2020 AYT testi ile karşılaştırıldığında sınava iyi hazırlanan öğrenciler tarafından daha rahat çözülebildiği düşünülmektedir.

 

 

 

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

TARİH AYT-1

AYT-1 Tarih testi 9. Sınıf öğretim programından 4 soru, 11. Sınıf öğretim programından 2 soru, 12. Sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak AYT-1 kısmında 10. sınıf öğretim programından soru sorulmamıştır.  Sınavdaki soruların 2’si yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir. Bu durum sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur.

AYT-1 Tarih sorularında İlk Müslüman Türk Devletleri ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

TARİH AYT-2

AYT-2 Tarih testi 9.Sınıf öğretim programından 4 soru, 10. sınıf öğretim programından 2 soru,11. Sınıf öğretim programından 2 soru, 12. Sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlanmıştır. AYT-2 Tarih sorularının tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. İlk ve Orta Çağda Türk Devletleri ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; (AYT-1/2) daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görülmüştür. Öğretim programları dışı kazanımlardan soru olmamakla birlikte 12. Sınıf öğretim programına yeni eklenen kazanımlardan ise soru sorulmadığını söyleyebiliriz.

 

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN

AYT testleri Coğrafya sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımlarına bakıldığında, 11. Sınıf ve 12. Sınıf öğretim programı kazanımlarının hem Sosyal Bilimler-I testinde hem de Sosyal Bilimler –II testinde eşit oranda dağıldığı görülmektedir. Ünite bazında soruların dağılımına bakıldığında ise her iki testte de Doğal Sistemler ve Çevre Toplum ünitelerine ait konulara yer verildiği görülmekle birlikte, Beşeri Sistemler ve Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ünitelerinin ağırlığı dikkat çekmektedir. Sorularda Dünya haritalarına ve Türkiye haritalarına yer verilmiş olması, harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koymuştur.

Testlerin geneline baktığımızda sorular güçlük derecesi bakımından orta düzeydedir. 2020 YKS-AYT testlerindeki coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında bu yıl, çeldirici seçeneği bulunan zorluk derecesi ortanın üzeri olan sorulara sayıca biraz daha fazla yer verildiği görülmektedir.

Sosyal Bilimler-I ve Sosyal Bilimler-II testlerindeki Coğrafya soruları genel olarak, sınav hazırlık sürecini iyi yürüten öğrencilerin yapabileceği türden sorulardan oluşmuştur.

 

 

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

Felsefe soruları, TYT Felsefe sorularına benzer tarzda ve determinizm ile ilgili 1 soru dışındaki diğer sorular öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiştir. Determinizm sorusu paragraf sorusu gibi görünse de seçeneklerde yer alan felsefi terimleri bilmek gerekir.

Psikoloji ve mantık soruları 2020 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluşturulmuştur. Sorular MEB öğretim programı kazanımlarına uygun ve anlaşılırdır.

Sosyoloji soruları geçen yılki gibi öğrencilerin paragrafı okuyarak yapabilecekleri sorulardan oluşturulmuştur.  Bu zamana kadar çıkan sorulardan bir tanesi mutlaka kazanımlar kapsamında ilişkilendirilerek Türkiye sorunlarına yönelik olarak oluşturulurken, bu yılki sorular güncellikten uzak sadece kazanım odaklı hazırlanmıştır.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken Felsefe Grubu soruları herkesin çözmesinin zorunlu olduğu sorularla benzer şekilde hazırlanmış orta güçlük seviyesinde sorulardır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI BÜŞRA ÖRER

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testindeki soru dağılımı 9. ve 10. Sınıf öğretim programından birer soru, 11. ve 12.  Sınıf öğretim programlarından ikişer soru olacak şekilde hazırlanmış olup kazanımlar öğretim programına uygundur. Soruların hepsi kavram bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan bilgisi eksiği olan öğrenciler seçenekleri eleyerek veya yorum yaparak sonuca ulaşamayacaklardır. Genel olarak düzenli çalışan, kavram bilgisi yüksek olan öğrencilerin çözebileceği nitelikte, ayırt ediciliği yüksek olan soruların olduğunu söyleyebiliriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)